Список використаних джерел (Тест 1, економіка)

Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічної теорії: Підручник — К.: Вища школа, 1995

С. Ф. Покропивний. Економіка підприємства: Підручник — К.: КНЕУ, — 1999

Єщенко П. С.  Економіка для всіх: Підручник — К.: Вища школа, 2009

Мочерний С. В., Довбенко М. В. Економічна теорія: Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004

Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. Экономіка // Пер. з англ. – 16-е вид. – Севастополь, 2001

Бєляєв О.О., Диба М.І. Система економічних законів і категорій: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005

Крупка М.І – Основи економічної теорії: Підручник — К.: Атіка, 2001

С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1: Мікроекономіка — 2008

С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка — 2009

І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка» — 2008

А.Н. Сухарєв. Економічний словник — 2008

І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів — 2007

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки Мікроекономіка – К.: КНЕУ, — 2016

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : навч. посіб.: С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. 

Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: навч. посіб. 3-тє вид. випр. – К.: ЦУЛ, 2009. – С. 83-95.

Башнянин Г.І., Щедра О.В., Мартин О.М. та інші. Мікроекономічна теорія: навч. посібник. – Львів, Новий Світ-2000, 2007

Горбачевська О.В., Мартин О.М. Мікроекономіка в задачах: розв’язки та пояснення : навч. посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004

Кравчук Ю.Б. Мікроекономіка: навч. посіб. – Харків, ХНУВС, 2016.

Лісовий А.В. Мікроекономіка: навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003.

Мікроекономіка: навч. посіб. / За ред. А.О. Задої. – Д.: НГУ, 2008.

Агафонова Л. Підготовка бізнес-плану: Практикум. — К.: Знання, 2001. — 158 с.

Антошко Т. Р. Впровадження корпоративної соціальної відповідальності на промислових підприємствах: монографія Нац. техн. ун-т України „Київ. політехн. ін-т”. К.: НТУУ „КПІ”, 2013. 275 с

Барінов В.А. Бізнес-планування. Навчальний посібник . К., 2003р. – 272с.

Бізнес-планування : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик, 6. Блонська В.І., Р.Лупак Р.Л. – К. : Знання, 2013. – 173 с.

Бевз О.П. Економіка і організація біржової торгівлі: Навч. посібн. / Бевз О.П., Скотнікова М.М. – К.: ЦУЛ, 2006. 43 с.

Бочко О. Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери : навч. посіб. / О. Ю. Бочко, В. Ф. Проскура. – К. : Ліра-К, 2014. – 218 с.

Виноградська, А.М.Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку : монографія , К : ЦНЛ, 2004. 807 с.

Гой, І.В. Смелянська Т.П. Підприємництво : навч. посібн. – К. : ЦУЛ, 2013. 368 с.

Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304 с

Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навчальний посібник. – Львів: “Новий світ – 2000”, “Магнолія плюс”, 2003. 360 с.

Злупко С. М., Стефанишин О. В., Швайка Л. А. Підприємництво: основи, особливості, механізми: Навч. посіб. Л.: 2017. 370 с.

Економіка підприємства./ За заг.ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк: «Надстир’я», 2010.

Іванюта С.М., Іванюта. В.Ф. Підприємництво і бізнес-культура : навч. посібник для студ. ВНЗ.– К : ЦУЛ, 2007. 288 с.

Гирик О. Корпоративна соціальна відповідальність: підручник Нац. банк України, Ун-т банк. справи. К., 2009. 258 с.

Корпоративна соціальна відповідальність: підручник/ за заг.ред. д-ра екон.наук, проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон.наук, проф.А.Я. Кузнєцової. К.: УБС НБУ, 2009.

Климко О. Ковалко А. Власна справа: Навч.-метод. посіб. К.: Юніверс, 2018. 108 с.

Колот В.М.Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура :навч. посібник. – К : КНЕУ, 2010. 444 с.

Користін, О.Є.Приватне підприємництво в Україні – Київ : КНЕУ, 2008. 264

Королович, О.О.Мале підприємництво в умовах трансформації економіки регіону : монографія. – Мукачево : МДУ, 2020. 296 с.

Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки / За ред. І. Р. Михасюка. К.: Аті- ка; Ельга-Н, 2017. 592 с.

Павленко, І.А.Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України : монографія. – К : КНЕУ, 2007. 248 с.

Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посіб. К.: Вид-во КНЕУ, 2017. 352 с.

Пунько Б. М. Основи підприємницької діяльності (практичні аспекти): Навч. посіб. Л., 2014. 130 с.

Розвиток підприємництва в Україні / П. Гайдуцький та ін. К.: Нора-Друк, 2015. 248 с.

Шарко М. В. Економіка підприємства : навч. посіб. / М. В. Шарко, Н. В. Мєшкова, Кравченко, О. М. Радкевич. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 436 с.