Добірка онлайн тестів для ЄФВВ з економіки та міжнародної економіки (4й розділ)

Хіт продажу Новинка
  • Практика усіх тем з 4-го розділу за Конспектом
  • Авторські тести за програмою МОН
  • Інтерактивний формат проходження
  • Доступ до платформи 24/7

300,00 

Про добірку онлайн тестів

Наша авторська добірка онлайн тестів створена для тих, хто планує вступати до магістратури та складати фахове вступне випробування з економіки і міжнародної економіки в рамках Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) на базі бакалавра або предметного тесту з психології та соціології в обраному університеті (на базі магістра або спеціаліста з іншого фаху).

Добірка онлайн тестів розбирає 4й розділ тем та підтем – “Система міжнародних економічних відносин”. Згідно онлайн конспекту для підготовки до ЄФВВ з економіки та міжнародної економіки, яка створена відповідно програми з Наказу Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 про затвердження програми предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування.

Теми, які опрацьовуються у цій добірці онлайн тестів

 

Розділ Тема Підтема
4. Система міжнародних економічних відносин
4.1 Міжнародна економічна система.
4.1.1. Міжнародна економічна система: сутність та її елементи. Міжнародний поділ праці.
4.1.2. Міжнародні економічні відносини, суб’єкти, об’єкти та структурні рівні (підприємства, міждержавний, регіональний, світовий) міжнародних економічних відносин.
4.1.3. Форми міжнародних економічних відносин. Міжнародна торгівля товарами, міжнародна торгівля послугами, міжнародний рух капіталу, міжнародна міграція робочої сили, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини, міжнародна економічна інтеграція.
4.2 Міжнародна торгівля товарами та послугами
4.2.1. Теорії міжнародної торгівлі (докласичні теорії міжнародної торгівлі, класичні, неокласичні та альтернативні).
4.2.2. Форми, методи та показники міжнародної торгівлі товарами.
4.2.2.1. Поняття та форми міжнародної торгівлі: традиційна (експорт та імпорт), компенсаційна (зустрічні закупівлі, бартерна торгівля, зворотні закупівлі, промислові компенсаційні угоди), торгівля за кооперацією; торгівля в режимі найбільшого сприяння, преференційна, дискримінаційна.
4.2.2.2. Методи міжнародної торгівлі товарами. Міжнародна торгівля на підставі прямих зв’язків між контрагентами та через організовані товарні ринки (біржі, аукціони).
4.2.2.3. Показники міжнародної торгівлі: 1) обсягові (зовнішньоторговельний оборот; генеральна торгівля; індекс фізичного обсягу зовнішньої торгівлі); 2) результативні (сальдо торговельного балансу; сальдо балансу поточних операцій; індекс стану торговельного балансу; індекс концентрації експорту; коефіцієнт імпортної залежності країни; індекс “умов торгівлі”); 3) інтенсивності (обсяги експорту, імпорту на душу населення; експортна квота; імпортна квота; зовнішньоторговельна квота; інтенсивність внутрішньогалузевого обміну); 4) економічної ефективності (ефективність зовнішньої торгівлі, коефіцієнт ефективності експорту країни).
4.2.3. Зовнішньоторговельний контракт: види, структура, функції. Міжнародні торговельні терміни (ІНКОТЕРМС-2020).
4.2.4. Регулювання міжнародної торгівлі товарами та послугами: тарифні та нетарифні інструменти торговельної політики. Класифікація ЮНКТАД нетарифних інструментів. Макроекономічні ефекти застосування тарифних і нетарифних методів для малої та великої економіки.
4.2.5. Види послуг у міжнародній торгівлі за класифікацією СОТ (ГАТС).
4.3. Міжнародний рух капіталу.
4.3.1. Форми і чинники міжнародного руху капіталу.
4.3.2. Прямі іноземні інвестиції: сутність та інструменти міжнародного портфельного інвестування. Види інвестиційних операцій з цінними паперами (інструменти участі в капіталі, боргові цінні папери).
4.3.3. Міжнародний інвестиційний ринок: сутність, специфіка, структура. Міжнародний ринок акцій. Міжнародний ринок облігацій. Ринок похідних інструментів (форвардні та ф’ючерсні контракти, опціони та свопи).
4.3.4. Інвестиційна привабливість та система показників, що її характеризують. Інвестиційний клімат країни: поняття та головні складові. Інвестиційна привабливість та інвестиційний клімат України.
4.3.5. Форми та методи міжнародно – правового регулювання інвестиційної діяльності: захист інвестицій, державні гарантії, адміністративна і дипломатична підтримка, страхування інвестицій, уникнення подвійного оподаткування. Інституційне регулювання інвестиційної діяльності: ЮНКТАД, двосторонні, багатосторонні угоди, угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи (ТРІМС), угода про захист іноземних інвестицій.
4.4. Міжнародна трудова міграція. Світовий ринок праці.
4.4.1. Поняття міжнародної міграції робочої сили. Зовнішня і внутрішня міграція робочої сили; міжнародна міграція робочої сили: еміграція, імміграція, реіміграція.
4.4.2. Основні причини, напрямки та закономірності міжнародної міграції робочої сили. Міжнародні центри тяжіння робочої сили. Країни походження трудової міграції. Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили: країни-реципієнти, країни-донори.
4.4.3. Світовий ринок праці: сутність та специфіка, функції та сегменти. Географічна та галузева структура світового ринку праці. Поняття та форми неформальної зайнятості у світовому ринку праці. Регулювання міжнародної міграції праці: рівні (національні, міжнародний); методи (економічні, адміністративні, інституційні). Міжнародна організація праці в глобальній системі регулювання трудової міграції.
4.4.4. Україна в міжнародних міграційних процесах: наслідки, переваги та загрози. Головні чинники еміграції та країни-реципієнти робочої сили з України.
4.5. Міжнародне науково-технічне співробітництво.
4.5.1. Сутність технологій і міжнародного технологічного трансферу. Форми передачі та захисту технологій. Способи комерційного і некомерційного міжнародного трансферу технологій.
4.5.2. Інституційне регулювання світового ринку технологій: Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності СОТ (ТРІПС), комітет з передачі технології Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ).
4.5.3. Пріоритетні напрями розвитку міжнародного технологічного обміну для України.
4.6. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини.
4.6.1. Валюта: поняття, типи та види. Резервні валюти. Валютний курс та валютне котирування. Фактори впливу на валютний курс. Валютні режими. Паритет купівельної спроможності валют. Валютна система. Типи валютних систем: національна, регіональна (міжнародна), світова. Еволюція світової валютної системи. Європейська валютна система.
4.6.2. Світовий валютний ринок: сутність функції, структура, суб’єкти. Поняття та види валютних операцій (поточні, валютні операції, пов’язані з рухом капіталу, відкриття та ведення валютних рахунків, неторгові операції, операції із залучення та розміщення валютних коштів, конверсійні операції (угоди з негайною поставкою, строкові (форвардні, ф’ючерсні, опціони з валютою)), свопи, валютний арбітраж). Валютне регулювання, його види. Валютна політика та її інструменти (валютна інтервенція, валютний демпінг, дисконтна політика, девальвація та ревальвація, валютні обмеження).
4.6.3. Міжнародний кредит: поняття, функції та форми. Зовнішній борг. Види та показники зовнішнього боргу. Методи та інструменти управління зовнішнім боргом. Інституційне регулювання міжнародних кредитних відносин: МВФ, група Світового банку, Лондонський та Паризький клуби кредиторів.
4.6.4. Міжнародні розрахунки: поняття, форми (документарні (акредитив, інкасо), недокументарні (аванс, платіж на відкритий рахунок, банківський переказ, розрахунки з використанням чеків, векселів, пластикових карток, консигнація) та типи (національною валютою, міжнародною колективною валютою, золотом, клірингові розрахунки). Валютний кліринг: поняття, причини використання, види (за обсягом операцій, за волевиявленням сторін, за способом регулювання сальдо).
4.6.5. Платіжний баланс: поняття, структура (рекомендації МВФ, 6-е видання), фактори впливу та методи врівноваження.
4.7. Міжнародна економічна інтеграція
4.7.1. Типи міжнародної економічної інтеграції: преференційна зона торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, повна економічна інтеграція. Зона вільної торгівлі України з ЄС як поглиблена та всеохоплююча. Організаційні форми співробітництва Україна-НАТО в економічній сфері.
4.7.2. Економічні ефекти міжнародної економічної інтеграції. Статичні (створення торгівлі, відхилення торгівлі) та динамічні ефекти (вигоди від спеціалізації, ефекту масштабу; зростання добробуту; поліпшення платіжного та торговельного балансів; розвиток структури торгівлі; залучення інвестицій тощо)

 

Дисклеймер: Ця добірка тестових завдань розроблена з урахуванням програми, встановленої Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022. Метою цих тестових завдань є надання можливості самостійно перевірити свої знання з кожної представленої теми, потренуватись, а також зосередити увагу на темах, які потребують додаткового вивчення.

Ця добірка не гарантує успішного проходження предметного тесту з психології та соціології. Авторка та команда Школи Майбутніх Магістрів не гарантують, що саме такі тестові питання будуть представлені на ЄФВВ, а також не несуть відповідальності за результати, отримані при складанні тесту на основі цього матеріалу. У разі виникнення сумнівів щодо правильності відповідей, ми рекомендуємо перевірити інформацію, використовуючи академічні на основі яких розроблювалися тестові завдання. Джерела представлені в кінці збірника.

Відгуки

Додаткові матеріали

Про автора

Ольга Авдєєва
Авторка методичок для підготовки до ЄФВВ з Економіки та Міжнародної Економіки, ЄФВВ з Управління та Адміністрування, викладачка підготовчих курсів

Привіт! Мене звати Ольга Авдєєва і я економіст-аналітик. Мій загальний професійний досвід більше 20-ти років, а якщо додати роки навчання - то більше 25-ти.

Здається, що “оцифровувати” все навколо я почала ще в дитинстві. Виділяти певні обчислювані характеристики речей, знаходити зв'язки і закономірності, та робити, най іноді наївні, але висновки та прогнози - це виходило само собою і приносило неймовірне задоволення.

І тут треба сказати, що мені пощастило. В нашому місті з'явилася школа, де паралельно з 10-11 класом можна було навчатися на підготовчому курсі відомого економічного університету ім. Плєханова. Що я успішно зробила, і вже через 3 роки після школи отримала свій перший диплом за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аудит”.

Ще до закінчення навчання я приступила до своєї першої роботи, в середньому торговому підприємстві. Робота приносила і достаток і задоволення, обіцяла непогані перспективи, але ж не полишало відчуття, що цього замало.

А все тому, що темою мого першого дипломного проекту було “Аналіз господарської діяльності підприємства”, який я писала на прикладі великої містоутворюючої нафтогазової компанії. Це передбачало не тільки величезну кількість самих різноманітних процесів, що відбувалися всередені і навколо підприємства, а й вагомий вплив діяльності компанії на звичайне буття людей, на стан цілого міста, де вони проживають.

Тож, було прийняте рішення вчитися далі і я вступила в нафтогазовий університет на напрям “Економіка та менеджмент підприємств”

Саме по його закінченню, в далекому 2001 я і почала свою професійну діяльність в ролі економіста, зі сфери будівництва та містобудування. Потім були галузь інвестицій, IT і наразі - медицини та догляду в Німеччині (так, економічні знання - універсальні).

Звісно, щоб рости як спеціаліст та відповідати вимогам реальності, що постійно модернізується, все своє професійне життя я навчалася додатково. З останього і найактуальнішого - це курси з аналітики великих даних та програмування (скоріш за все ви теж їх вже пройшли або пройдете в найближчому майбутньому)

Але, що я можу сказати зараз. А зараз я можу абсолютно точно запевнити - зростання починається з бази, з міцних академічних знань. Вони основа і гарантія “якості” фахівця. І вони ж - його надійний тил і “крила”.

Отримати їх не просто, я знаю, але можна полегшити процес, якщо пам'ятати:

1. Економіка - це завжди про реальне життя, шукайте приклад будь якої теорії, закону або формули саме в ньому.
2. Все складне можна розкласти на більш прості складові, робіть це
3. Багато складних речей мають просте пояснення - не бійтеся простих відповідей на складні питання.

Бажаю вам успіху, любі майбутні колеги!

Детальніше про автора

Найчастіші питання

Як мені допоможе ця добірка тестів в підготовці?

Тести максмально наближені до реального іспиту, вони проходяться в особистому кабінеті на сайті (що схоже за форматом із іспитом ЄФВВ) і в них тестуються теми, що запропоновані МОН для обраного предмету.

Як придбати “Добірку онлайн тестів для підготовки з ЄФВВ до економіки та міжнародної економіки”?

Це можна зробити безпосередньо на цій сторінці. Для цього потрібно натиснути кнопку “Додати в кошик” вгорі цієї сторінки. Після чого оформити замовлення, оплативши товар на сайті за допомогою карти, GooglePay або ApplePay.

Як виглядає добірка онлайн тестів?

290 питань у форматі одиничного вибору із 4 запропонованих варіантів. При виборі варіанту із запропонованих сайт видає статус (правильно-неправильно) і підсвічує правильний варіант (у випадку вибору хибного варіанту).

На скільки я отримаю доступ до проходження тестових завдань?

Доступ до проходження тестів в особистому кабінеті надається на 12 місяців з моменту проведення оплати за продукт.

Чи є відповіді до тестів?

Звісно! Вони відображаються автоматично в інтерактивному форматі: обираєте відповідь – одразу отримуєте результат: вірно/невірно.

Відповіді до тестів надаються з поясненнями?

Ні. Для того щоб отримати детальні відповіді та повноцінну підготовку за конкретними темами, рекомендується придбати Конспект для підготовки до ЄФВВ з економіки та міжнародної економіки.

Це тести ЄФВВ минулих років?

Ні. Наші онлайн тести – це авторська розробка наших викладачів для закріплення отриманих у Конспекті знань, що побудовані на темах запропонованих міністерством.

Минулорічні тести є у вільному доступі в інтернеті на освітніх ресурсах.

Цей розділ розглядає усі теми наказу МОН?

Ні. Перший розділ розглядає 7 тем та 29 підтем із розділу “Система міжнародних економічних відносин”. Вище на цій сторінці можна ознайомитись з ними детальніше.

Чи доступні тести в друкованому форматі?

Ні. Тести доступні для проходження онлайн виключно в особистому кабінеті на нашій освітній платформі.