Інтенсив онлайн курс підготовки до ЄФВВ
 з економіки та міжнародної економіки

Новинка
  • Заняття за програмою МОН
  • Інтерактивні заняття
  • Запис відео-уроків
  • Внутрішній закритий чат групи для спілкування
  • 2 варіанти оплати на вибір

7500,00 

Записатися на курс
До початку курсу:

Про курс

Викладач: Середа Інна.

Початок курсу: 05.06.2024.

Кількість уроків в курсі: 15.

Тривалість 1 уроку: 90 хвилин.

Кількість занять на тиждень: 3.

Дні проведення занять: понеділок, середа, пʼятниця.

Час проведення занять: 18:00-19:30.

Матеріали, які використовуються на заняттях: Конспект підготовки до ЄФВВ з економіки. Збірник тестів. Презентації, аудіо-відео матеріали.

Матеріали (конспект та тести в PDF форматі з доступом до перегляду на Google Drive на момент проходження курсу та 2 тижні після)) включені у вартість.

Наявність домашнього завдання: так.

Коротко про домашнє завдання: вивчення основних термінів, визначень, законів тощо з пройденого уроку. Підготовка запитань (за потреби) для дискусій на наступному уроці (за темою наступного уроку). Практичні завдання (зі Збірника тестів або аналогічні).

Структура типового уроку: Дискусія на базі домашнього завдання – 25% часу. Теорія (50% часу – читання, демонстрація візуал-матеріалів з акцентуванням на основних моментах, лайфхаки для розуміння та запам‘ятовування, з невеликими «наводящими» запитаннями/дискусіями по ходу урока). 25% – блок для практичних завдань / розборів теста.

Чи передбачені тести/симуляції/розбори ЄФВВ: так.

Де проводиться курс: платформа Zoom.

Вартість курсу з економіки: 7500 грн.

Три варіанти оплати: Можлива 100% та 50% оплата.

При оплаті 100% для вас буде знижка у розмірі 500 грн.

Для вибору варіантів оплати – звертайтесь до менеджерів школи в Telegram.

 

Урок Тема заняття
1 Предмет і функції економічної науки. Рівні економічного аналізу.

Проблема обмеженості ресурсів і необхідності вибору. Межа виробничих можливостей. Альтернативна вартість. Економічна ефективність.

Загальнонаукові методи економічного аналізу. Граничний аналіз. Економічні показники.

Номінальні і реальні змінні. Поняття нормативної і позитивної економіки

Попит і закон попиту. Аналіз змін попиту та величини попиту. Нецінові визначники попиту.

Суть та види еластичності попиту. Цінова еластичність попиту і загальний виторг виробника. Економічна інтерпретація значень коефіцієнтів різних видів еластичності попиту.

Пропозиція і закон пропозиції. Аналіз змін пропозиції та величини пропозиції. Нецінові визначники пропозиції. Цінова еластичність пропозиції.

Ринкова рівновага. Визначення рівноважної ціни та рівноважної кількості товару. Надлишок виробника і надлишок споживача. Вплив змін попиту й пропозиції на рівноважну ціну та рівноважну кількість товару на ринку.

Прямий і непрямий вплив держави на ринкову рівновагу. Наслідки запровадження максимальних і мінімальних цін. Аналіз впливу непрямих податків, дотацій і субсидій на ринкове становище покупців і продавців. Чисті втрати суспільства.

2 Теорії поведінки споживача.
Корисність в економічній науці і проблема її виміру. Функція корисності. Сукупна і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності блага.Сутність раціонального вибору споживача. Поняття “рівноваги споживача”. Правило рівноваги споживача за умови споживання набору благ.Криві байдужості. (індиферентності) та їх властивості. Коефіцієнт граничної норми заміни (заміщення) благ. Карта кривих байдужості.Бюджетне обмеження та можливості споживача. Рівновага споживача з позицій порядкового (ординалістського) підходу. Реакція споживача на зміну цін товарів і доходу споживача. Модель (крива) “дохід – споживання”. Модель (крива) “ціна – споживання”.

Теорія виробництва і витрат.
Параметри функціонування підприємства як мікроекономічної моделі. Суть виробництва. Технологія виробництва. Поняття і параметри виробничої функції. Виробнича функція з одним змінним фактором. Закон спадної граничної продуктивності змінного фактора виробництва. Сукупний, середній та граничний продукт, їх взаємозв’язки. Стадії виробництва.

Виробнича функція з двома змінними факторами. Крива виробничої байдужості (ізокванта): поняття і властивості. Лінія однакових витрат виробництва (ізокоста). Правило рівноваги виробника.

Економічний і бухгалтерський підходи до визначення витрат виробництва. Явні і неявні витрати виробництва. Економічний, бухгалтерський і нормальний прибуток.

Постійні, змінні, сукупні витрати виробництва. Середні і граничні витрати виробництва у короткостроковому і довгостроковому періодах. Постійний, зростаючий та спадний ефекти масштабу виробництва.

3 Сутність ринкової структури. Види ринкових структур.

Суть, ознаки та умови функціонування ринку досконалої конкуренції. Умови рівноваги фірми – досконалого конкурента у довгостроковому і короткостроковому періодах.

Характерні ознаки ринкової структури чистої монополії. Види монополій. Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків. Суспільні витрати від діяльності монополіста. Умови рівноваги монополіста у довгостроковому і короткостроковому періодах.

Характерні ознаки ринкової структури монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція в умовах монополістичної конкуренції. Умови рівноваги виробника у довгостроковому і короткостроковому періодах. Ефективність монополістичної конкуренції. Особливості організації олігопольного ринку. Види олігополій. Економічні наслідки олігополії.

4 Основні показники системи національних рахунків та методи їх визначення: Валовий внутрішній продукт (ВВП). Валовий національний продукт (ВНП), Чистий внутрішній продукт (ЧВП). Національний дохід (НД). Три методи обчислення ВВП.

Індекси цін та їх види. Індекс споживчих цін (ІСЦ). Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП. Зведення номінального до реального ВВП. Інфлювання і дефлювання.

Кейнсіанські функції споживання та заощадження. Гранична схильність до споживання та до заощадження. Середня схильність до споживання і до заощадження. Чинники споживання та заощадження.

Суть та види інвестицій (валові і чисті; реальні і фінансові; короткострокові та довгострокові; прямі та портфельні; венчурні і безризикові). Автономні і похідні (індуковані) інвестиції. Мультиплікатор інвестицій.

Сукупні видатки. Рівноважний рівень ВВП. Кейнсіанський хрест. Мультиплікатор видатків. Мультиплікатор податків. Інфляційний і рецесійний розриви.

Сукупний попит: суть та структура. Цінові та нецінові чинники впливу на сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення.

Сукупна пропозиція: суть та чинники впливу. Крива сукупної пропозиції та її переміщення. Сукупна пропозиція в короткостроковому та довгостроковому періодах.

Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції в короткостроковому та довгостроковому періодах.

5 Діловий цикл та його фази (спад, дно, піднесення, вершина). Причини економічних коливань. Малі, середні та довгі цикли.

Інфляція: суть, причини виникнення, види та соціально-економічні наслідки. Рівень та темп інфляції.

Антиінфляційна політика: суть та види (активна, пасивна).

Безробіття та його види (структурне, фрикційне, циклічне). Природна норма безробіття. Рівень безробіття.

Грошовий ринок та його агрегати.

Попит на гроші. Пропозиція грошей. Простий депозитний мультиплікатор. Рівновага на грошовому ринку.

Монетарна політика: суть, цілі та види (політика ”дорогих” і “дешевих” грошей).

6 Фіскальна політика: суть, види (дискреційна та недискреційна). Крива Лаффера

Економічне зростання: суть та типи (екстенсивний та інтенсивний). Фактори економічного зростання.

Людські ресурси та людський розвиток. Сталий людський розвиток. Складові індексу людського розвитку.

Об’єкти та суб’єкти соціальної політики. Види та інструменти соціальної політики.

Державні соціальні стандарти (прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія).

7 Підприємство як суб’єкт господарювання: сутність та напрями діяльності

Види підприємств (за метою і характером діяльності: комерційні та некомерційні; за формою власності: приватні, колективні, комунальні, державні, змішані; за національною належністю капіталу: національні, з іноземними інвестиціями, іноземні, змішані; за масштабами діяльності: великі, середні та малі) та їх об’єднань (асоціація, кооперація, консорціум, концерн, картель, трест, промислово-фінансові групи, холдинги).

Середовище господарювання підприємства: внутрішнє (мікросередовище), проміжне (мезосередовище) та зовнішнє (макросередовище).

Функції (планування, організація, мотивація, контроль) та методи управління підприємством (організаційні, економічні та соціально-психологічні).

Типи організаційних структур управління підприємствами (лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, матрична та дивізіональна)

Поняття виробничої структури та соціальної інфраструктури підприємства.

Техніко-технологічна база підприємства та суспільні форми організації виробництва (концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування, конверсія, диверсифікація).

8 Планування: сутність та різновиди планів підприємства. Стратегічне, тактичне і оперативне планування: сутність та часові межі.

Бізнес-план: визначення та його розділи (резюме; опис продукції (послуг); маркетинг-план; виробничий план; організаційний план; фінансовий план; оцінка ризиків).

Поняття економіко-математичної моделі та моделювання. Класифікація моделей. Поняття адекватності моделі. Модель “чорної скриньки”. Основні етапи побудови економіко-математичної моделі.

Поняття статистичної залежності між змінними. Суть кореляційного зв’язку. Критерії оцінювання статистичної значущості лінійного зв’язку.


Основний капітал (необоротні матеріальні активи): сутність, видова структура, знос, амортизація, фондовіддача, фондомісткість та фондоозброєність.

Оборотний капітал (оборотні активи): сутність, видова структура, коефіцієнт оборотності та тривалість одного обороту.

Нематеріальні ресурси та нематеріальні активи: сутність, види та амортизація.

9 Собівартість продукції та кошторис витрат (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати).

Ціна на продукцію (послуги): сутність та функції (обліково-вимірювальна, розподільча та стимулююча). Різновиди цін (договірні, вільні, регульовані; роздрібні та оптові).

Дохід та прибуток підприємства (валовий та чистий).

Ефект та ефективність діяльності підприємства: сутність та відмінності.

Персонал підприємства, категорії персоналу. Мотивація персоналу: сутність та методи (економічні і неекономічні).

Сутність заробітної плати як соціально-економічної категорії. Номінальна і реальна заробітна плата. Форми оплати праці.

Соціально-трудові відносини на підприємстві: сутність поняття. Суб’єкти соціально-трудових відносин: держава, роботодавці та наймані працівники.

10 Міжнародна економічна система: сутність та її елементи. Міжнародний поділ праці.

Міжнародні економічні відносини, суб’єкти, об’єкти та структурні рівні (підприємства, міждержавний, регіональний, світовий) міжнародних економічних відносин.

Форми міжнародних економічних відносин. Міжнародна торгівля товарами, міжнародна торгівля послугами, міжнародний рух капіталу, міжнародна міграція робочої сили, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини, міжнародна економічна інтеграція.

Теорії міжнародної торгівлі (докласичні теорії міжнародної торгівлі, класичні, неокласичні та альтернативні).

Форми, методи та показники міжнародної торгівлі товарами.

11 Зовнішньоторговельний контракт: види, структура, функції. Міжнародні торговельні терміни (ІНКОТЕРМС-2020).

Регулювання міжнародної торгівлі товарами та послугами: тарифні та нетарифні інструменти торговельної політики. Класифікація ЮНКТАД нетарифних інструментів. Макроекономічні ефекти застосування тарифних і нетарифних методів для малої та великої економіки.

Види послуг у міжнародній торгівлі за класифікацією СОТ (ГАТС).

Форми і чинники міжнародного руху капіталу.

Прямі іноземні інвестиції: сутність та інструменти міжнародного портфельного інвестування. Види інвестиційних операцій з цінними паперами (інструменти участі в капіталі, боргові цінні папери).

12 Міжнародний інвестиційний ринок: сутність, специфіка, структура. Міжнародний ринок акцій. Міжнародний ринок облігацій. Ринок похідних інструментів (форвардні та ф’ючерсні контракти, опціони та свопи).

Інвестиційна привабливість та система показників, що її характеризують. Інвестиційний клімат країни: поняття та головні складові. Інвестиційна привабливість та інвестиційний клімат України.

Форми та методи міжнародно – правового регулювання інвестиційної діяльності: захист інвестицій, державні гарантії, адміністративна і дипломатична підтримка, страхування інвестицій, уникнення подвійного оподаткування. Інституційне регулювання інвестиційної діяльності: ЮНКТАД, двосторонні, багатосторонні угоди, угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи (ТРІМС), угода про захист іноземних інвестицій.


Поняття міжнародної міграції робочої сили. Зовнішня і внутрішня міграція робочої сили; міжнародна міграція робочої сили: еміграція, імміграція, реіміграція.

13 Основні причини, напрямки та закономірності міжнародної міграції робочої сили. Міжнародні центри тяжіння робочої сили. Країни походження трудової міграції. Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили: країни-реципієнти, країни-донори.

Світовий ринок праці: сутність та специфіка, функції та сегменти. Географічна та галузева структура світового ринку праці. Поняття та форми неформальної зайнятості у світовому ринку праці. Регулювання міжнародної міграції праці: рівні (національні, міжнародний); методи (економічні, адміністративні, інституційні). Міжнародна організація праці в глобальній системі регулювання трудової міграції.

Україна в міжнародних міграційних процесах: наслідки, переваги та загрози. Головні чинники еміграції та країни-реципієнти робочої сили з України.

14 Сутність технологій і міжнародного технологічного трансферу. Форми передачі та захисту технологій. Способи комерційного і некомерційного міжнародного трансферу технологій.

Інституційне регулювання світового ринку технологій: Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності СОТ (ТРІПС), комітет з передачі технології Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ).

Пріоритетні напрями розвитку міжнародного технологічного обміну для України.

Валюта: поняття, типи та види. Резервні валюти. Валютний курс та валютне котирування. Фактори впливу на валютний курс. Валютні режими. Паритет купівельної спроможності валют. Валютна система. Типи валютних систем: національна, регіональна (міжнародна), світова. Еволюція світової валютної системи. Європейська валютна система.

Світовий валютний ринок: сутність функції, структура, суб’єкти. Поняття та види валютних операцій (поточні, валютні операції, пов’язані з рухом капіталу, відкриття та ведення валютних рахунків, неторгові операції, операції із залучення та розміщення валютних коштів, конверсійні операції (угоди з негайною поставкою, строкові (форвардні, ф’ючерсні, опціони з валютою)), свопи, валютний арбітраж). Валютне регулювання, його види. Валютна політика та її інструменти (валютна інтервенція, валютний демпінг, дисконтна політика, девальвація та ревальвація, валютні обмеження).

15 Міжнародний кредит: поняття, функції та форми. Зовнішній борг. Види та показники зовнішнього боргу. Методи та інструменти управління зовнішнім боргом. Інституційне регулювання міжнародних кредитних відносин: МВФ, група Світового банку, Лондонський та Паризький клуби кредиторів.

Міжнародні розрахунки: поняття, форми (документарні (акредитив, інкасо), недокументарні (аванс, платіж на відкритий рахунок, банківський переказ, розрахунки з використанням чеків, векселів, пластикових карток, консигнація) та типи (національною валютою, міжнародною колективною валютою, золотом, клірингові розрахунки). Валютний кліринг: поняття, причини використання, види (за обсягом операцій, за волевиявленням сторін, за способом регулювання сальдо).

Платіжний баланс: поняття, структура (рекомендації МВФ, 6-е видання), фактори впливу та методи врівноваження

Типи міжнародної економічної інтеграції: преференційна зона торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, повна економічна інтеграція. Зона вільної торгівлі України з ЄС як поглиблена та всеохоплююча. Організаційні форми співробітництва Україна-НАТО в економічній сфері.

Економічні ефекти міжнародної економічної інтеграції. Статичні (створення торгівлі, відхилення торгівлі) та динамічні ефекти (вигоди від спеціалізації, ефекту масштабу; зростання добробуту; поліпшення платіжного та торговельного балансів; розвиток структури торгівлі; залучення інвестицій тощо).

Відгуки

Додаткові матеріали

Про автора

Інна Середа
Викладачка підготовчого курсу до ЄФВВ з Економіки та Міжнародної економіки.

Вітаю! Мене звати – Інна. Я викладачка економічних дисциплін з 10 річним досвідом.

Маю чудові теоретичні та практичні навички, високий рівень компетентностей.

Не уявляю свого життя без спілкування з самого дитинства. Закінчивши школу, прийшло розуміння того, що вибір спеціальності має бути звужений до фінансово-економічного спрямування. Багато хто запитував, чому обрала саме такий напрям, адже активна, комунікабельна – можливо щось інше? А відповідь була простою і очевидною – на кожному етапі життя людина має певні потреби. Необхідно було розібратись , які це саме потреби і, які повинні бути блага, щоб отримати бажане. Всі ці дилеми мали підґрунтя економічної науки.

Далі було активне навчання, котре дало змогу почати трудову діяльність, про яку я ні на хвилинку не жалкую.

Адже бути викладачкою – означає:
- Отримувати нові знання і розвиватися – участь у конференціях, вебінарах, форумах, написання статей, тез;
- Є можливість позитивно впливати на людей, а іноді й на їх долі;
- Долучатись до змін в країні та соціумі;
- Постійно маєш бути в курсі всіх трендів, тільки так зможеш бути на одній хвилі зі студентами;
- Втілювати різноманітні проєкти;
- І саме головне – постійна комунікація.

Я б дуже хотіла поділитися власним спостереженням – тільки той, хто постійно ставить перед собою конкретні завдання – завжди отримає бажаний результат, але при умові повної віддачі.

Знання з Економіки та Міжнародної економіки, повірте, знадобляться не тільки при здачі іспитів, а й у подальшому житті!

Тому, майбутні магістри, ЄФВВ – це ще один виклик, над яким треба плідно попрацювати, а Школа майбутніх магістрів – допоможе отримати позитивний результат!

Успіхів у навчанні та реалізації власних цілей!

P.s. У вас усе вийде, тільки тоді, коли захочете цього самі!

Найчастіші питання

Чим мені допоможе цей курс?

Цей курс є концентрованою інформацією з дисципліни Економіка та міжнародна економіка згідно Програми МОН. Курс співвідноситься з матеріалами рецензованого методичного видання та передбачає можливість самоперевірки через проходження тестів.

Що я дізнаюсь, чому навчусь, як мені це допоможе скласти мій предмет?

На курсі буде надано максимальний обсяг інформації з дисципліни Економіка та міжнародна економіка з орієнтацією на розуміння економіки як системи взаємопов’язаних явищ і процесів, для розуміння логіки і вибудування її інтуїтивного відчуття.

Чи є відгуки про викладача або попередні такі курси?

Так, ви можете ознайомитися з ними на нашій Інстаграм сторінці у закріплених сторін “Курси”.
Досвід і результати, досягнуті в практичній роботі, дозволяють мати впевненість в високому рівні викладання і здатності співпрацювати зі слухацькою аудиторією для отримання позитивних результатів.

Як виглядає урок?

Урок триває 90 хв без перерви, з яких приблизно 60 – це виклад основного матеріалу; 30 – робота над домашнім завданням та «Q-A».

Як виглядає домашнє завдання?

Передбачено дві його частини – перша, менша, на вивчення основних термінів, понять, визначень, законів та теорій, розв’язання типових задач. Друга, більша – це тема для дискусії, що стосується теми наступного заняття і до якої мають підготуватися студенти, щоб сумісно дійти до певних висновків, понять, визначень.

Що робити, якщо курс буде для мене занадто складним?

В такому випадку варто більше тем опрацьовувати самостійно, беручи за основу методичне видання з Економіки та міжнародної економіки та проходити відповідні тести. Крім того, уроки будуть містити певну частину формату «Q-A».

Що робити, якщо курс буде для мене занадто легким?

Просити у викладача додаткові джерела для опрацювання з можливістю перевірки якості навчання під час занять.

Що робити, якщо я пропущу урок? Чи буде запис?

Так, заняття буде записане та доступне для перегляду. Ви будете мати змогу пройти інтерактивні заняття та тести, а також самостійно опрацювати матеріал наданий у методичці.

Чи є можливість оплати частинами?

Так. Ми пропонуємо 2 варіанти оплати: 100% оплати та 50%.
Для вибору варіантів оплати – звертайтесь до менеджерів школи в Telegram.

Чи є знижка при 100% оплаті?

При 100% оплаті надається знижка у розмірі 500 грн.

Записатися на курс