Інтенсив онлайн курс підготовки до ЄФВВ
 з педагогіки та психології 

Новинка
  • Заняття за програмою МОН
  • Інтерактивні Zoom заняття
  • Запис відео-уроків
  • Внутрішній закритий чат групи для спілкування
  • 2 варіанти оплати на вибір

4500,00 

Записатися на курс
До початку курсу:

Про курс

Назва предмету: ЄФВВ з Психології та Педагогіки

Викладачі: Волошин Софія, Марусова Валерія

Початок курсу: 11.06.2024.

Кількість уроків в курсі: 9.

Тривалість 1 уроку: 90 хвилин.

Кількість занять на тиждень: 2.

Дні проведення занять: вівторок, четвер.

Час проведення занять: 18:00-19:30.

Матеріали, які використовуються на заняттях: конспект підготовки до ЄФВВ з педагогіки та Збірник тестів від Школи майбутніх магістрів. Презентації, аудіо-відео матеріали.

Матеріали (конспект та тести в PDF форматі з доступом до перегляду на Google Drive на момент проходження курсу та 2 тижні після) включені у вартість.

Наявність домашнього завдання: так.

Коротко про домашнє завдання: читання конспекту, проходження тестів, робота з додатковими джерелами, виконання вправ та завдань на закріплення пройденого матеріалу.

Структура типового уроку: повторення попереднього уроку (дискусія) – презентація нового матеріалу – практика загальна та в групах – питання/відповіді – домашнє завдання.

Чи передбачені тести/симуляції/розбори ЄФВВ: так.

Де проводиться курс: Zoom.

Вартість курсу з педагогіки 4500 грн.

Три варіанти оплати: Можлива 100% та 50% оплата.

При оплаті 100% для вас буде знижка у розмірі 500 грн.

Для вибору варіантів оплати – звертайтесь до менеджерів школи в Telegram.

 

№ заняття Тема уроку Деталі
Заняття 1. Педагогіка у структурі сучасних наук. 1. Педагогіка в системі наук про людину. Об’єкт, предмет, функції та завдання педагогіки.
2. Основні категорії педагогіки: освіта, навчання, виховання, формування, розвиток, самоосвіта, самовиховання, саморозвиток.
3. Структура та основні галузі педагогіки.
4. Характеристика особистості учня як суб’єкта освітнього процесу.
5. Вікова періодизація психічного розвитку особистості (за Е. Еріксоном). Вікові та індивідуально-типологічні особливості розвитку особистості та їх урахування в освітньому процесі.
6. Гра, навчання, праця як види діяльності. Діяльність учня в освітньому процесі та її види. Сутність та характеристика навчальної діяльності школяра.
7. Закономірності психічного розвитку та принципи навчання і виховання як основні механізми соціалізації та розвитку особистості учня.
8. Соціалізація особистості: сутність, етапи (первинна, вторинна), механізми (адаптація, інтеграція). Суб’єкти (сім’я, формальні та неформальні групи однолітків) і агенти (освіта, традиційні ЗМІ: та нові медіа: Інтернет, соціальні мережі) соціалізації. Поняття ресоціалізації.
Заняття 2. Психологія у структурі сучасних наук. 1.Об’єкт, предмет психології. Психіка як об’єкт психології. Психічні явища як предмет психології.
2.Основні категорії психології: психіка, свідомість, особистість, діяльність, спілкування, образ.
3. Структура та основні галузі психології. Фундаментальна та прикладна психологія.
4. Процес розвитку особистості. Біологічні (вродженість, спадковість) та соціальні (соціалізація, середовище, діяльність та виховання) чинники та закони психічного розвитку особистості.
5. Співвідношення понять «людина», «особа», «індивід», «особистість» та «індивідуальність».
6. Мотиви та мотивація особистості. Потреби, інтереси, переконання, ідеали. Спрямованість особистості. Мотивація навчальної діяльності.
7. Цінності та ціннісні орієнтації особистості. Життєві перспективи. Цілі життя. Самоактуалізація та самореалізація особистості: сутність та риси.
Заняття 3. Педагогічна та психологічна думка XVII – початок XX ст. 1.Педагогічна теорія Я.-А. Коменського.
2.Проблеми розвитку особистості у педагогічній спадщині Г. Сковороди
3. Кордоцентризм у психолого-педагогічних поглядах П. Юркевича.
4. «Вільне виховання» в педагогічній системі М. Монтессорі.
5. М. Грушевський про українську мову й українську школу.
6. Антропоцентризм як провідна ідея творчості К. Ушинського.
7. Лазурський: вчення про нахили та обдарованість особистості.
8. Полікультурність – головний принцип педагогічної позиції М. Драгоманова.
Заняття 4. Психологічна думка XVII – початок XX ст.
Психологічна думка XX – початку XXI ст.
1.Психологія як наука про безпосередній досвід: В. Вундт
2.Еббінгауз: закони пам’яті. Крива забування Г. Еббінгауза.
3.Психоаналітична теорія 3. Фройда. Структура особистості: Bono (Id), Я (Ego) і Над-Я (Super Ego). Етапи психосексуального розвитку особистості. Механізми психологічного захисту особистості.
4. Індивідуальна психологія А. Адлера. Комплекс меншовартості.
5. Аналітична психологія К.-Г. Юнга. Структура особистості. Архетипи колективного несвідомого.
6. Неофройдизм (Е. Фромм, Е. Еріксон). Класичний біхевіоризм (Дж. Уотсон, І. Павлов, Б. Скіннер) та необіхевіоризм (А. Бандура). Гуманістична психологія (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, І. Ялом). Генетична психологія Ж. Піаже.
7. Теорія вчинку В. Роменця.
Заняття 5. Педагогічна думка XX – початку XXI ст. 1.Ідеї педагогічної психології у працях С. Балея.
2.Г. Костюк про навчально-виховний процес та психічний розвиток учнів.
3.Гуманістична педагогіка В. Сухомлинського.
4.С. Френе: школа успіху і радості.
5.Вальдорфська школа: ідея цілісного виховання (Р. Штайнер).
6.Концепція соціально-особистісного виховання А. Макаренка.
7.Виховний ідеал Г. Ващенка.
8.Система української освіти: принципи, види, рівні освіти, типи закладів освіти (згідно із Законом України «Про освіту» (чинна редакція)).
Заняття 6. Методи дослідження у педагогіці та психології. Планування та забезпечення якості дослідження. Методи збирання інформації. Методи аналізу емпіричних даних. 1. Наукові дослідження в педагогіці та психології: різновиди, проблема, мета, завдання, об’єкт, предмет.
2. Програма дослідження: структура, вимоги до її складання та етапи дослідження. Гіпотези дослідження: теоретичні, емпіричні, статистичні.
3. Вибірковий метод: генеральна сукупність, вибірка, основні вимоги до формування вибірки, методи формування.
4. Якість інформації: репрезентативність, валідність, надійність.
5.Спостереження: види, переваги і недоліки, роль спостерігача.
6.Експеримент: види (констатувальний, формувальний, природний,
лабораторний), та основні етапи проведення.
7.Поняття «тестування». Види тестів: проективні тести, тести дослідження особистості, тести пізнавального розвитку, тести досягнень, педагогічне тестування.
8.Методи опитування. Анкетування (поштові, пресові, онлайнові, експертні, індивідуальні, групові). Анкета: види питань, методичні вимоги до композиції анкети та до формулювання питань. Інтервʼювання.
9.Експертні опитування (метод експертної оцінки): пошук, відбір та підготовка
експертів. Види і процедури експертного опитування.
10.Соціометрія: процедура застосування та інструментарію (анкета, шкали).
11.Аналіз продуктів діяльності. Аналіз документів. Контент аналіз.
12.Вимірювання: визначення, види, рівні.
13. Описова статистика. Кількісний та якісний аналіз даних.
14. Аналіз статистичного звʼязку між двома змінними. Коефіцієнти кореляції.
Заняття 7. Прикладні психолого-педагогічні засади освіти, навчання, виховання та розвитку особистості. Освіта і навчання особистості. 1.Дидактика як теорія освіти і навчання: її сутність, основні категорії.
Парадигми освіти і навчання (гуманістична, особистісно-орієнтована,
компетентнісна, рефлексивна).
2. Процес навчання: сутність і зміст, двосторонній характер, функції (освітня,
виховна, розвивальна), структурні елементи навчання (мета, завдання, зміст,
методи, засоби, форми організації навчання, його результати). Навчання, учіння,
научіння.
3.Поняття про базові принципи навчання та їх характеристика.
4. Зміст освіти в сучасній школі: сутність та основні поняття. Знання, уміння,
навички, компетентності.
5. Структура навчально-пізнавальної діяльності учнів (сприймання – осмислення
– розуміння узагальнення – закріплення). Пізнавальний інтерес, умови його
розвитку у навчанні. Етапи та рівні засвоєння знань.
6. Методи навчання. їх характеристика та класифікації за: джерелом інформації
(словесні, наочні, практичні); характером пізнавальної діяльності (пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, пошукові); логікою пізнання
(індуктивні, дедуктивні, традуктивні). Загальні вимоги до вибору методів навчання.
7. Засоби навчання: їх ознаки, функції та характеристика. Технічні засоби
навчання (візуальні, аудіальні, аудіовізуальні, мультимедійні, інформаційно-
комунікаційні).
8. Види навчання (пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване,
індивідуальне, інтегроване, диференційоване, ігрове, дистанційне).
Компетентнісний підхід у навчанні.
9. Форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів: фронтальна,
групова, кооперативна, колективна, парна, індивідуальна.
10. Урок як форма організації навчання. Типи і структура уроків за дидактичною
метою. Вимоги до підготовки вчителя до уроку.
11. Активні (соціально-психологічні) форми організації освітнього процесу, їх
різновиди: тренінг, диспут, ділова гра, круглий стіл, олімпіада, конкурс, виставка
учнівської творчості.
Заняття 8. Прикладні психолого-педагогічні засади освіти, навчання, виховання та розвитку особистості. Особистість у життєвому та професійному просторі. Виховання особистості. 1.Соціально-психологічна структура особистості. Соціальні статуси: поняття та види (офіційний і неофіційний, приписаний і здобутий). Соціальні ролі: поняття та види (активні й пасивні, явні й латентні). Соціальна позиція особистості.
2.Стать і гендер. Маскулінність. Фемінінність. Андрогінність. Гендерна ідентичність. Кризи гендерної ідентичності. Гендерні стереотипи: поняття та види (традиційні та егалітарні). Гендерна рівність і дискримінація. Сексизм. Фемінізм.
3.Професійна діяльність: поняття та етапи професіоналізації (професійне самовизначення, професійне навчання, професійна адаптація, професійне становлення, професійна реалізація, завершення професійної діяльності). Вчитель як суб’єкт професійної діяльності.
4. Особистість вчителя та його педагогічна майстерність. Мотивація та стимулювання професійної діяльності (за ієрархією потреб А. Маслоу). Професійне (емоційне) вигорання педагога.
5. Спілкування в педагогічній діяльності. Складові спілкування (комунікативна, перцептивна, інтерактивна). Бар’єри педагогічного спілкування.
6. Конфлікт і конфліктна ситуація. Види конфліктів (внутрішньоособистісний, міжособистісний, внутрішньогруповий, міжгруповий). Конфлікти в освітньому
середовищі. Стилі поведінки в конфлікті (суперництво, уникнення, компроміс, співпраця, пристосування).
7. Профілактика (психологічна просвіта, недопущення дискримінації, матеріальне та моральне заохочення, дотримання корпоративної культури) та розв’язання (досягнення компромісу чи співпраці) педагогічних конфліктів. Медіація як форма врегулювання конфлікту.
8. Девіантна поведінка особистості. Поняття та види (позитивна і негативна) девіацій. Суїцидальна та залежна поведінка. Булінг. Мобінг. Ейджизм. Рівні девіантної поведінки. Соціальні та психологічні чинники девіантної поведінки. Профілактика девіантної поведінки: просвіта, соціальна реклама, корекційні
програми, створення ситуації успіху.
Заняття 9. Прикладні психолого-педагогічні засади освіти, навчання, виховання та розвитку особистості. Освіта і навчання особистості. 1. Позаурочні форми навчання: факультативні заняття, просемінари, практикуми, секції, навчальні екскурсії, предметні гуртки, додаткові групові, індивідуальні заняття, домашня навчальна робота учня.
2. Поняття про контроль навчання, його функції. Види, форми і методи контролю. Рівні навчальних досягнень учнів та їх характеристика. Критерії і норми оцінювання успішності учнів. Поточне,тематичне та підсумкове оцінювання.
3. Поняття і види педагогічних технологій (розвивальні, проектні, проблемні, ігрові, інтерактивні).
4. Педагогіка партнерства: педагогічно доцільна (суб’єкт-суб’єктна) взаємодія, концептуальні основи та принципи. Рівні та форми організації партнерської взаємодії.
5.Сутність і структура процесу виховання, його мета і завдання. Поняття виховного впливу та взаємовпливу.
6. Принципи процесу виховання. Характеристика основних принципів виховання.
7.Зміст процесу виховання. Системний підхід у структуруванні змісту національного виховання. Основні напрями національного виховання (моральне, громадянсько-патріотичне, розумове, естетичне, фізичне, валеологічне, трудове, екологічне, статево-гендерне, правове, економічне).
8.Самовиховання: сутність, методи і прийоми. Педагогічне керівництво самовихованням учнів.
9. Методи виховання. Групи методів: формування свідомості особистості; організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки; стимулювання поведінки і діяльності; контролю, самоконтролю та самооцінки у вихованні.
10. Форми організації процесу виховання: позаурочна, позакласна та позашкільна виховна робота. Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи. Колективні творчі справи.
11.Виховна взаємодія «вчитель-учень». Партнерство школи і сім’ї у вихованні учнів. Сім’я як соціально-педагогічне середовище. Форми і методи роботи школи з батьками учнів.
12. Учнівське самоврядування, його види. Органи учнівського самоврядування. Демократичне управління і лідерство в учнівському самоврядуванні. Формальні та неформальні групи учнів.
13. Управління в системі освіти. Управлінська діяльність. Лідерство, керівництво, супровід. Типологія лідерства. Стилі керівництва (авторитарний, демократичний, ліберальний). Корпоративна (організаційна) культура.

Відгуки

Додаткові матеріали

Про автора

Валерія Марусова
Викладачка підготовчого курсу до ЄФВВ з Педагогіки та Психології

Мене звати Валерія, я педагог із магістерським ступенем освіти з досвідом роботи з дітьми офлайн на онлайн.

Педагогіка для мене є галуззю, в якій завжди можна відкрити щось нове для себе. З дитинства я любила пояснювати та навчати, тому й обрала для себе професію вчителя. А початкова школа, як на мене, є важливою ланкою в системі освіти, яка потребує молодих та креативних педагогів, тому для себе я обрала саме навчання дітей молодшого шкільного віку.

Навчання на бакалавраті стало поштовхом для здобуття не лише теоретичних, а й практичних вмінь, тому ще під час здобуття освіти я працювала у приватних навчальних закладах, аби знайомитись із системою освіти зсередини.

Після закінчення бакалаврату продовжила своє навчання в галузі освіти, але за іншою спеціальністю – експертиза. Професійна кваліфікація: професіонал з оцінки та експертизи освітніх програм. Навчання дало мені можливість пройти практику в управлянні й ближче познайомитись з особливостями та проблемами діяльності закладів освіти.

Зараз для себе обрала практичну роботу в приватних закладах, де я вдосконалюю педагогічну майстерність та здобуваю нові знання.

Знаю, що вступ на магістратуру є стресовим і якісна підготовка мінімізує переживання перед здачею вступних тестів, тому із радістю поділюсь своїм досвідом, допоможу пригадати те, що ви вже вивчали та здобути нові знання.

Найчастіші питання

Чим мені допоможе цей курс?

Курс допоможе швидко та ефективно підготуватися до ЄФВВ з педагогіки та психології згідно з програмою МОН. Програма курсу дозволяє в короткі терміни дізнатися основи таких гуманітарних дисциплін, як педагогіка та психологія для успішного написання вступного іспиту та набути досвід практичної взаємодії для подальшого кар’єрного розвитку.

Що я дізнаюсь, чому навчусь, як мені це допоможе скласти мій предмет?

Зміст курсу розроблено згідно з програмою МОН і орієнтується на якісні складові європейської освіти у галузі психології та педагогіки. Ви зможете засвоїти основи цих предметів завдяки практичним інтерактивним заняттям, включеним у програму курсу, зможеш якісно підготуватися до вступу та розвинути професійні навички майбутніх висококваліфікованих спеціалістів. Курс допоможе скласти вступний іспит чи ЄФВВ навіть якщо ви навчаєтесь на бакалавраті з інших спеціальностей.

Чи є відгуки про викладача або попередні такі курси?

Даний курс є пілотним освітнім проєктом підготовки майбутніх абітурієнтів до магістратури так як іспит ЄФВВ є досить новим. Команда викладачів має унікальний досвід викладання, професійної самореалізації, теоретичного та практичного розвитку.
Проте, ви можете ознайомитися з відгуками на наші курси з психології на нашій Інстаграм сторінці у закріплених сторін “Курси”.

Як виглядає урок?

Урок триває – 90 хвилин та складається з обговорення попереднього домашнього завдання, викладу основного лекційного матеріалу в інтерактивній формі, виконання вправ та проведення дискусії між учасниками заняття.

Як виглядає домашнє завдання?

Домашнє завдання полягає у самостійному опрацюванню матеріалу з навчальної методички та проходження тестів. За бажанням студент може повторно переглянути записаний урок.

Що робити, якщо курс буде для мене занадто складним?

Інформацію навчального курсу розроблено за авторською методикою, таким чином, щоб забезпечити доступність подачі матеріалу та якісне розуміння інформації. Ви зможете завжди поставити питання й попросити про допомогу, якщо у вас виникнуть будь-які труднощі.

Що робити, якщо курс буде для мене занадто легким?

Оскільки курс є також практично орієнтованим, він дає можливість отримати не тільки якісні теоретичні знання, але й цінні наукові джерела для поглиблення знань. Ви зможете закріпити знайомий матеріал та потренуватись, щоб отримати найвищий результат з ЄФВВ з психології та соціології.

Що робити, якщо я пропущу урок? Чи буде запис?

Так, заняття буде записане та доступне для перегляду. Ви будете мати змогу пройти інтерактивні заняття та тести, а також самостійно опрацювати матеріал наданий у методичці.

Чи є можливість оплати частинами?

Так. Ми пропонуємо 2 варіанти оплати: 100% та 50%.

Для вибору варіантів оплати – звертайтесь до менеджерів школи в Telegram.

Чи є знижка при 100% оплаті?

При 100% оплаті надається знижка у розмірі 500 грн.

Записатися на курс