Онлайн курс підготовки до ЄФВВ
 з економіки та міжнародної економіки

 • Заняття за програмою МОН
 • Інтерактивні заняття
 • Запис відео-уроків
 • Внутрішній закритий чат групи для спілкування
 • 3 варіанти оплати на вибір

Про курс

Викладач: Ольга Авдєєва.

Початок курсу: 31.03.2024.

Кількість уроків в курсі: 25.

Тривалість 1 уроку: 80 хвилин.

Кількість занять на тиждень: 2.

Дні проведення занять: середа, неділя.

Час проведення занять: 18:00-19:20.

Матеріали, які використовуються на заняттях: методичка підготовки до ЄФВВ з економіки. Збірник тестів. Презентації, аудіо-відео матеріали. Матеріали (методичка та збірник тестів) включені у вартість.

Наявність домашнього завдання: так.

Коротко про домашнє завдання: вивчення основних термінів, визначень, законів тощо з пройденого уроку. Підготовка запитань (за потреби) для дискусій на наступному уроці (за темою наступного уроку). Практичні завдання (зі Збірника тестів або аналогічні).

Структура типового уроку: Дискусія на базі домашнього завдання – 25% часу. Теорія (50% часу – читання, демонстрація візуал-матеріалів з акцентуванням на основних моментах, лайфхаки для розуміння та запам‘ятовування, з невеликими «наводящими» запитаннями/дискусіями по ходу урока). 25% – блок для практичних завдань / розборів теста.

Чи передбачені тести/симуляції/розбори ЄФВВ: так.

Де проводиться курс: платформа Zoom.

Вартість курсу з економіки: 7500 грн.

Три варіанти оплати: Можлива 100% оплата, 50% та 33%.

При оплаті 100% для вас буде знижка у розмірі 600 грн, що еквівалентно вартості 2х уроків.

Для вибору варіантів оплати – звертайтесь до менеджерів школи в Telegram.

 

Урок Тема заняття Деталі, коментарі (пункт за Тестом)
1  

 • Предмет і функції економічної науки. Рівні економічного аналізу. 
 • Проблема обмеженості ресурсів і необхідності вибору. Межа виробничих можливостей. Альтернативна вартість. Економічна ефективність.
 • Загальнонаукові методи економічного аналізу. Граничний аналіз. Економічні показники. Номінальні і реальні змінні. Поняття нормативної і позитивної економіки
 • Попит і закон попиту. Аналіз змін попиту та величини попиту. Нецінові визначники попиту.
 • Суть та види еластичності попиту. Цінова еластичність попиту і загальний виторг виробника. Економічна інтерпретація значень коефіцієнтів різних видів еластичності попиту.
 

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.2.2

2  

 • Пропозиція і закон пропозиції. Аналіз змін пропозиції та величини пропозиції. Нецінові визначники пропозиції. Цінова еластичність пропозиції.
 • Ринкова рівновага. Визначення рівноважної ціни та рівноважної кількості товару. Надлишок виробника і надлишок споживача. Вплив змін попиту й пропозиції на рівноважну ціну та рівноважну кількість товару на ринку.
 • Прямий і непрямий вплив держави на ринкову рівновагу. Наслідки запровадження максимальних і мінімальних цін. Аналіз впливу непрямих податків, дотацій і субсидій на ринкове становище покупців і продавців. Чисті втрати суспільства.
1.2.3
1.2.4
1.2.5
3  

 • Теорії поведінки споживача.
 • Корисність в економічній науці і проблема її виміру. Функція корисності. Сукупна і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності блага.
 • Сутність раціонального вибору споживача. Поняття “рівноваги споживача”. Правило рівноваги споживача за умови споживання набору благ.
 • Криві байдужості. (індиферентності) та їх властивості. Коефіцієнт граничної норми заміни (заміщення) благ. Карта кривих байдужості.
1.3.1
1.3.21.3.3
4  

 • Бюджетне обмеження та можливості споживача. Рівновага споживача з позицій порядкового (ординалістського) підходу. Реакція споживача на зміну цін товарів і доходу споживача. Модель (крива) “дохід – споживання”. Модель (крива) “ціна – споживання”.
 • Теорія виробництва і витрат.
 • Параметри функціонування підприємства як мікроекономічної моделі. Суть виробництва. Технологія виробництва. Поняття і параметри виробничої функції. Виробнича функція з одним змінним фактором. Закон спадної граничної продуктивності змінного фактора виробництва. Сукупний, середній та граничний продукт, їх взаємозв’язки. Стадії виробництва.
1.3.4
1.4.1
5  

 • Виробнича функція з двома змінними факторами. Крива виробничої байдужості (ізокванта): поняття і властивості. Лінія однакових витрат виробництва (ізокоста). Правило рівноваги виробника.
 • Економічний і бухгалтерський підходи до визначення витрат виробництва. Явні і неявні витрати виробництва. Економічний, бухгалтерський і нормальний прибуток.
 • Постійні, змінні, сукупні витрати виробництва. Середні і граничні витрати виробництва у короткостроковому і довгостроковому періодах. Постійний, зростаючий та спадний ефекти масштабу виробництва.
1.4.2
1.4.3
1.4.4
6  

 • Сутність ринкової структури. Види ринкових структур.
 • Суть, ознаки та умови функціонування ринку досконалої конкуренції. Умови рівноваги фірми – досконалого конкурента у довгостроковому і короткостроковому періодах.
 • Характерні ознаки ринкової структури чистої монополії. Види монополій. Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків. Суспільні витрати від діяльності монополіста. Умови рівноваги монополіста у довгостроковому і короткостроковому періодах.
1.5.1
1.5.2
1.5.3
7  

 • Характерні ознаки ринкової структури монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція в умовах монополістичної конкуренції. Умови рівноваги виробника у довгостроковому і короткостроковому періодах. Ефективність монополістичної конкуренції. Особливості організації олігопольного ринку. Види олігополій. Економічні наслідки олігополії.
 • Основні показники системи національних рахунків та методи їх визначення: Валовий внутрішній продукт (ВВП). Валовий національний продукт (ВНП), Чистий внутрішній продукт (ЧВП). Національний дохід (НД). Три методи обчислення ВВП.
 • Індекси цін та їх види. Індекс споживчих цін (ІСЦ). Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП. Зведення номінального до реального ВВП. Інфлювання і дефлювання.
1.5.4
2.1.1
2.1.2
8  

 • Кейнсіанські функції споживання та заощадження. Гранична схильність до споживання та до заощадження. Середня схильність до споживання і до заощадження. Чинники споживання та заощадження.
 • Суть та види інвестицій (валові і чисті; реальні і фінансові; короткострокові та довгострокові; прямі та портфельні; венчурні і безризикові). Автономні і похідні (індуковані) інвестиції. Мультиплікатор інвестицій.
 • Сукупні видатки. Рівноважний рівень ВВП. Кейнсіанський хрест. Мультиплікатор видатків. Мультиплікатор податків. Інфляційний і рецесійний розриви.
2.1.3
2.1.4
2.1.5
9  

 • Сукупний попит: суть та структура. Цінові та нецінові чинники впливу на сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення.
 • Сукупна пропозиція: суть та чинники впливу. Крива сукупної пропозиції та її переміщення. Сукупна пропозиція в короткостроковому та довгостроковому періодах.
 • Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції в короткостроковому та довгостроковому періодах.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
10  

 • Діловий цикл та його фази (спад, дно, піднесення, вершина). Причини економічних коливань. Малі, середні та довгі цикли.
 • Інфляція: суть, причини виникнення, види та соціально-економічні наслідки. Рівень та темп інфляції.
 • Антиінфляційна політика: суть та види (активна, пасивна).
 • Безробіття та його види (структурне, фрикційне, циклічне). Природна норма безробіття. Рівень безробіття.
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
11  

 • Грошовий ринок та його агрегати.
 • Попит на гроші. Пропозиція грошей. Простий депозитний мультиплікатор. Рівновага на грошовому ринку.
 • Монетарна політика: суть, цілі та види (політика ”дорогих” і “дешевих” грошей).
 • Фіскальна політика: суть, види (дискреційна та недискреційна). Крива Лаффера 
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
12  

 • Економічне зростання: суть та типи (екстенсивний та інтенсивний). Фактори економічного зростання.
 • Людські ресурси та людський розвиток. Сталий людський розвиток. Складові індексу людського розвитку.
 • Об’єкти та суб’єкти соціальної політики. Види та інструменти соціальної політики.
 • Державні соціальні стандарти (прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія).
2.6
2.7
2.8.1
2.8.2
13  

 • Підприємство як суб’єкт господарювання: сутність та напрями діяльності 
 • Види підприємств (за метою і характером діяльності: комерційні та некомерційні; за формою власності: приватні, колективні, комунальні, державні, змішані; за національною належністю капіталу: національні, з іноземними інвестиціями, іноземні, змішані; за масштабами діяльності: великі, середні та малі) та їх об’єднань (асоціація, кооперація, консорціум, концерн, картель, трест, промислово-фінансові групи, холдинги).
 • Середовище господарювання підприємства: внутрішнє (мікросередовище), проміжне (мезосередовище) та зовнішнє (макросередовище).
 • Функції (планування, організація, мотивація, контроль) та методи управління підприємством (організаційні, економічні та соціально-психологічні).
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
14  

 • Типи організаційних структур управління підприємствами (лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, матрична та дивізіональна)
 • Поняття виробничої структури та соціальної інфраструктури підприємства.
 • Техніко-технологічна база підприємства та суспільні форми організації виробництва (концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування, конверсія, диверсифікація).
 • Планування: сутність та різновиди планів підприємства. Стратегічне, тактичне і оперативне планування: сутність та часові межі.
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
15  

 • Бізнес-план: визначення та його розділи (резюме; опис продукції (послуг); маркетинг-план; виробничий план; організаційний план; фінансовий план; оцінка ризиків).
 • Поняття економіко-математичної моделі та моделювання. Класифікація моделей. Поняття адекватності моделі. Модель “чорної скриньки”. Основні етапи побудови економіко-математичної моделі.
 • Поняття статистичної залежності між змінними. Суть кореляційного зв’язку. Критерії оцінювання статистичної значущості лінійного зв’язку.
3.3.2
3.3.33.3.4
16  

 • Основний капітал (необоротні матеріальні активи): сутність, видова структура, знос, амортизація, фондовіддача, фондомісткість та фондоозброєність.
 • Оборотний капітал (оборотні активи): сутність, видова структура, коефіцієнт оборотності та тривалість одного обороту.
 • Нематеріальні ресурси та нематеріальні активи: сутність, види та амортизація.
3.4.1
3.4.2
3.4.3
17  

 • Собівартість продукції та кошторис витрат (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати).
 • Ціна на продукцію (послуги): сутність та функції (обліково-вимірювальна, розподільча та стимулююча). Різновиди цін (договірні, вільні, регульовані; роздрібні та оптові).
 • Дохід та прибуток підприємства (валовий та чистий).
 • Ефект та ефективність діяльності підприємства: сутність та відмінності.
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
18  

 • Персонал підприємства, категорії персоналу. Мотивація персоналу: сутність та методи (економічні і неекономічні).
 • Сутність заробітної плати як соціально-економічної категорії. Номінальна і реальна заробітна плата. Форми оплати праці.
 • Соціально-трудові відносини на підприємстві: сутність поняття. Суб’єкти соціально-трудових відносин: держава, роботодавці та наймані працівники.
3.6.1
3.6.2
3.6.3
19  

 • Міжнародна економічна система: сутність та її елементи. Міжнародний поділ праці.
 • Міжнародні економічні відносини, суб’єкти, об’єкти та структурні рівні (підприємства, міждержавний, регіональний, світовий) міжнародних економічних відносин.
 • Форми міжнародних економічних відносин. Міжнародна торгівля товарами, міжнародна торгівля послугами, міжнародний рух капіталу, міжнародна міграція робочої сили, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини, міжнародна економічна інтеграція. 
 • Теорії міжнародної торгівлі (докласичні теорії міжнародної торгівлі, класичні, неокласичні та альтернативні).

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
20  

 • Форми, методи та показники міжнародної торгівлі товарами.
 • Зовнішньоторговельний контракт: види, структура, функції. Міжнародні торговельні терміни (ІНКОТЕРМС-2020).
 • Регулювання міжнародної торгівлі товарами та послугами: тарифні та нетарифні інструменти торговельної політики. Класифікація ЮНКТАД нетарифних інструментів. Макроекономічні ефекти застосування тарифних і нетарифних методів для малої та великої економіки.
 • Види послуг у міжнародній торгівлі за класифікацією СОТ (ГАТС).

4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
21  

 • Форми і чинники міжнародного руху капіталу.
 • Прямі іноземні інвестиції: сутність та інструменти міжнародного портфельного інвестування. Види інвестиційних операцій з цінними паперами (інструменти участі в капіталі, боргові цінні папери).
 • Міжнародний інвестиційний ринок: сутність, специфіка, структура. Міжнародний ринок акцій. Міжнародний ринок облігацій. Ринок похідних інструментів (форвардні та ф’ючерсні контракти, опціони та свопи).
 • Інвестиційна привабливість та система показників, що її характеризують. Інвестиційний клімат країни: поняття та головні складові. Інвестиційна привабливість та інвестиційний клімат України.
 • Форми та методи міжнародно – правового регулювання інвестиційної діяльності: захист інвестицій, державні гарантії, адміністративна і дипломатична підтримка, страхування інвестицій, уникнення подвійного оподаткування. Інституційне регулювання інвестиційної діяльності: ЮНКТАД, двосторонні, багатосторонні угоди, угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи (ТРІМС), угода про захист іноземних інвестицій.
4.3.1
4.3.2
4.3.2
4.3.4
4.3.5
22  

 • Поняття міжнародної міграції робочої сили. Зовнішня і внутрішня міграція робочої сили; міжнародна міграція робочої сили: еміграція, імміграція, реіміграція.
 • Основні причини, напрямки та закономірності міжнародної міграції робочої сили. Міжнародні центри тяжіння робочої сили. Країни походження трудової міграції. Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили: країни-реципієнти, країни-донори.
 • Світовий ринок праці: сутність та специфіка, функції та сегменти. Географічна та галузева структура світового ринку праці. Поняття та форми неформальної зайнятості у світовому ринку праці. Регулювання міжнародної міграції праці: рівні (національні, міжнародний); методи (економічні, адміністративні, інституційні). Міжнародна організація праці в глобальній системі регулювання трудової міграції.
 • Україна в міжнародних міграційних процесах: наслідки, переваги та загрози. Головні чинники еміграції та країни-реципієнти робочої сили з України.
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
23  

 • Сутність технологій і міжнародного технологічного трансферу. Форми передачі та захисту технологій. Способи комерційного і некомерційного міжнародного трансферу технологій.
 • Інституційне регулювання світового ринку технологій: Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності СОТ (ТРІПС), комітет з передачі технології Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ).
 • Пріоритетні напрями розвитку міжнародного технологічного обміну для України.
4.5.1
4.5.2
4.5.3
24  

 • Валюта: поняття, типи та види. Резервні валюти. Валютний курс та валютне котирування. Фактори впливу на валютний курс. Валютні режими. Паритет купівельної спроможності валют. Валютна система. Типи валютних систем: національна, регіональна (міжнародна), світова. Еволюція світової валютної системи. Європейська валютна система.
 • Світовий валютний ринок: сутність функції, структура, суб’єкти. Поняття та види валютних операцій (поточні, валютні операції, пов’язані з рухом капіталу, відкриття та ведення валютних рахунків, неторгові операції, операції із залучення та розміщення валютних коштів, конверсійні операції (угоди з негайною поставкою, строкові (форвардні, ф’ючерсні, опціони з валютою)), свопи, валютний арбітраж). Валютне регулювання, його види. Валютна політика та її інструменти (валютна інтервенція, валютний демпінг, дисконтна політика, девальвація та ревальвація, валютні обмеження).
 • Міжнародний кредит: поняття, функції та форми. Зовнішній борг. Види та показники зовнішнього боргу. Методи та інструменти управління зовнішнім боргом. Інституційне регулювання міжнародних кредитних відносин: МВФ, група Світового банку, Лондонський та Паризький клуби кредиторів.
 • Міжнародні розрахунки: поняття, форми (документарні (акредитив, інкасо), недокументарні (аванс, платіж на відкритий рахунок, банківський переказ, розрахунки з використанням чеків, векселів, пластикових карток, консигнація) та типи (національною валютою, міжнародною колективною валютою, золотом, клірингові розрахунки). Валютний кліринг: поняття, причини використання, види (за обсягом операцій, за волевиявленням сторін, за способом регулювання сальдо).
 • Платіжний баланс: поняття, структура (рекомендації МВФ, 6-е видання), фактори впливу та методи врівноваження.
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
25  

 • Типи міжнародної економічної інтеграції: преференційна зона торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, повна економічна інтеграція. Зона вільної торгівлі України з ЄС як поглиблена та всеохоплююча. Організаційні форми співробітництва Україна-НАТО в економічній сфері.
 • Економічні ефекти міжнародної економічної інтеграції. Статичні (створення торгівлі, відхилення торгівлі) та динамічні ефекти (вигоди від спеціалізації, ефекту масштабу; зростання добробуту; поліпшення платіжного та торговельного балансів; розвиток структури торгівлі; залучення інвестицій тощо).
4.7.1
4.7.2

Відгуки

Додаткові матеріали

Про автора

Ольга Авдєєва
Авторка методичок для підготовки до ЄФВВ з Економіки та Міжнародної Економіки, ЄФВВ з Управління та Адміністрування, викладачка підготовчих курсів

Привіт! Мене звати Ольга Авдєєва і я економіст-аналітик. Мій загальний професійний досвід більше 20-ти років, а якщо додати роки навчання - то більше 25-ти.

Здається, що “оцифровувати” все навколо я почала ще в дитинстві. Виділяти певні обчислювані характеристики речей, знаходити зв'язки і закономірності, та робити, най іноді наївні, але висновки та прогнози - це виходило само собою і приносило неймовірне задоволення.

І тут треба сказати, що мені пощастило. В нашому місті з'явилася школа, де паралельно з 10-11 класом можна було навчатися на підготовчому курсі відомого економічного університету ім. Плєханова. Що я успішно зробила, і вже через 3 роки після школи отримала свій перший диплом за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аудит”.

Ще до закінчення навчання я приступила до своєї першої роботи, в середньому торговому підприємстві. Робота приносила і достаток і задоволення, обіцяла непогані перспективи, але ж не полишало відчуття, що цього замало.

А все тому, що темою мого першого дипломного проекту було “Аналіз господарської діяльності підприємства”, який я писала на прикладі великої містоутворюючої нафтогазової компанії. Це передбачало не тільки величезну кількість самих різноманітних процесів, що відбувалися всередені і навколо підприємства, а й вагомий вплив діяльності компанії на звичайне буття людей, на стан цілого міста, де вони проживають.

Тож, було прийняте рішення вчитися далі і я вступила в нафтогазовий університет на напрям “Економіка та менеджмент підприємств”

Саме по його закінченню, в далекому 2001 я і почала свою професійну діяльність в ролі економіста, зі сфери будівництва та містобудування. Потім були галузь інвестицій, IT і наразі - медицини та догляду в Німеччині (так, економічні знання - універсальні).

Звісно, щоб рости як спеціаліст та відповідати вимогам реальності, що постійно модернізується, все своє професійне життя я навчалася додатково. З останього і найактуальнішого - це курси з аналітики великих даних та програмування (скоріш за все ви теж їх вже пройшли або пройдете в найближчому майбутньому)

Але, що я можу сказати зараз. А зараз я можу абсолютно точно запевнити - зростання починається з бази, з міцних академічних знань. Вони основа і гарантія “якості” фахівця. І вони ж - його надійний тил і “крила”.

Отримати їх не просто, я знаю, але можна полегшити процес, якщо пам'ятати:

1. Економіка - це завжди про реальне життя, шукайте приклад будь якої теорії, закону або формули саме в ньому.
2. Все складне можна розкласти на більш прості складові, робіть це
3. Багато складних речей мають просте пояснення - не бійтеся простих відповідей на складні питання.

Бажаю вам успіху, любі майбутні колеги!

Найчастіші питання

Чим мені допоможе цей курс?
Цей курс є концентрованою інформацією з дисципліни Економіка та міжнародна економіка згідно Програми МОН. Курс співвідноситься з матеріалами рецензованого методичного видання та передбачає можливість самоперевірки через проходження тестів.
Що я дізнаюсь, чому навчусь, як мені це допоможе скласти мій предмет?
На курсі буде надано максимальний обсяг інформації з дисципліни Економіка та міжнародна економіка з орієнтацією на розуміння економіки як системи взаємопов'язаних явищ і процесів, для розуміння логіки і вибудування її інтуїтивного відчуття.
Чи є відгуки про викладача або попередні такі курси?
Так, ви можете ознайомитися з ними на нашій Інстаграм сторінці у закріплених сторін "Курси". Досвід і результати, досягнуті в практичній роботі, дозволяють мати впевненість в високому рівні викладання і здатності співпрацювати зі слухацькою аудиторією для отримання позитивних результатів.
Як виглядає урок?
Урок триває 80 хв без перерви, з яких приблизно 60 – це виклад основного матеріалу; 20 – робота над домашнім завданням та «Q-A».
Як виглядає домашнє завдання?
Передбачено дві його частини - перша, менша, на вивчення основних термінів, понять, визначень, законів та теорій, розв'язання типових задач. Друга, більша - це тема для дискусії, що стосується теми наступного заняття і до якої мають підготуватися студенти, щоб сумісно дійти до певних висновків, понять, визначень.
Що робити, якщо курс буде для мене занадто складним?
В такому випадку варто більше тем опрацьовувати самостійно, беручи за основу методичне видання з Економіки та міжнародної економіки та проходити відповідні тести. Крім того, уроки будуть містити певну частину формату «Q-A».
Що робити, якщо курс буде для мене занадто легким?
Просити у викладача додаткові джерела для опрацювання з можливістю перевірки якості навчання під час занять.
Що робити, якщо я пропущу урок? Чи буде запис?
Так, заняття буде записане та доступне для перегляду. Ви будете мати змогу пройти інтерактивні заняття та тести, а також самостійно опрацювати матеріал наданий у методичці.
Чи є можливість оплати частинами?
Так. Ми пропонуємо 3 варіанти оплати: 100% оплата, 50% та 33%. Для вибору варіантів оплати – звертайтесь до менеджерів школи в Telegram.
Чи є знижка при 100% оплаті?
При 100% оплаті надається знижка у розмірі 600 грн, що еквівалентно 2м безкоштовним урокам.

Записатися на курс