Інтенсив онлайн курс підготовки до ЄФВВ
 з обліку та фінансів

Новинка
  • Заняття за програмою МОН
  • Інтерактивні заняття
  • Запис відео-уроків
  • Внутрішній закритий чат групи для спілкування
  • 3 варіанти оплати на вибір

6300,00 

Записатися на курс
До початку курсу:

Про курс

Викладач: Кудрявцева Олена.

Початок курсу: 21.05.2024.

Кількість уроків в курсі: 18.

Тривалість 1 уроку: 80 хвилин.

Кількість занять на тиждень: 3.

Дні проведення занять: понеділок, середа, пʼятниця.

Час проведення занять: 18:00-19:30.

Матеріали, які використовуються на заняттях: методичка для підготовки до ЄФВВ з обліку та фінансів. Збірник тестових завдань. Презентації, аудіо-відео матеріали.

Матеріали (методичка та тести) включені у вартість.

Наявність домашнього завдання: так.

Коротко про домашнє завдання: ознайомлення з основним теоретичним матеріалом в методичних вказівках, проходження тестів, робота з додатковими джерелами, індивідуальні та групові завдання з метою засвоєння матеріалу.

Структура типового уроку: повторення попереднього уроку (дискусія) – презентація нового матеріалу – практика загальна та в групах – питання/відповіді – домашнє завдання.

Чи передбачені тести/симуляції/розбори ЄФВВ: так.

Де проводиться курс: Zoom.

Вартість курсу з 6300 грн.

Три варіанти оплати: Можлива 100% оплата, 50% та 33%.

При оплаті 100% для вас буде знижка у розмірі 600 грн, що еквівалентно вартості 2х уроків.

Для вибору варіантів оплати – звертайтесь до менеджерів школи в Telegram.

 

Тема уроку Деталі, коментарі
Модуль 1 «Фінансова звітність підприємства за НП(С)БО» – 3 години
1. Загальні вимоги до фінансової звітності Регулювання фінансової звітності в Україні. Мета та склад фінансової звітності. Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності.
2. Баланс (Звіт про фінансовий стан) Призначення балансу та його структура. Актив балансу. Визначення, оцінка та класифікація активів. Особливості оцінки та розкриття в балансі необоротних активів. Склад, оцінка та відображення в балансі оборотних активів. Характеристика статей власного капіталу та порядок їх відображення в балансі. Визначення, оцінка та класифікація зобов’язань. Особливості оцінки та розкриття в балансі довгострокових зобов’язань. Склад поточних зобов’язань та відображення їх у балансі.
3. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Загальна характеристика Звіту про фінансові результати. Визначення, класифікація та оцінка доходів і витрат у Звіті про фінансові результати. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Визначення економічних елементів операційних витрат. Розрахунок прибутку на акцію.
4. Звіт про рух грошових потоків Сутність Звіту про рух грошових коштів. Мета складання. Розділи Звіту про рух грошових коштів. Прямий і непрямий методи у відображенні руху грошових коштів у розрізі окремих операцій. 
Модуль 2 «Фінансовий аналіз» – 4 години
1. Сутність та інформаційне забезпечення фінансового аналізу Сутність і завдання фінансового аналізу. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Види фінансового аналізу.
2 Аналіз активів підприємства Економічна сутність і структура активів підприємства. Аналіз динаміки складу і структури активів підприємства. Аналіз складу і структури необоротних активів підприємства. Аналіз складу і структури оборотних активів. Аналіз запасів підприємства. Аналіз дебіторської заборгованості
3. Аналіз джерел формування капіталу підприємства Економічна сутність і структура джерел формування капіталу підприємства. Аналіз динаміки складу і структури джерел фінансових ресурсів. Аналіз складу і структури власного капіталу підприємства. Аналіз складу і структури поточних зобов’язань.
4. Аналіз ліквідності і платоспроможності Сутність платоспроможності і ліквідності та їх значення. Класифікація активів за ступенем ліквідності та пасивів за терміновістю погашення. Показники ліквідності та їх економічна інтерпретація. Методика розрахунку показників ліквідності та їх аналіз.
5. Аналіз фінансової стійкості Сутність фінансової стійкості. Фактори впливу на фінансову стійкість. Методика розрахунку та аналіз відносних показників фінансової стійкості.
6. Аналіз фінансових результатів і рентабельності діяльності підприємства Економічна сутність і види фінансових результатів. Горизонтальний аналіз формування фінансових результатів. Методика розрахунку показників рентабельності та їх аналіз.
7. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства Поняття та види банкрутства підприємства. Причина банкрутства. Методи діагностики банкрутства (модель Альтмана, Тафлера) та інтерпретація її результатів.
Модуль 3 «Оподаткування» – 4 години
1. Основи оподаткування суб’єктів господарювання в Україні Сутність і суспільне призначення податків. Поняття податку та збору. Функції податків, їх сутність та особливості прояву. Загальнодержавні податки і збори та їх характеристика. Місцеві податки і збори та їх характеристика. Елементи, що визначаються під час встановлення податків, та їх характеристика. Види систем оподаткування: загальна і спрощена. 
2. Платники податків, їх права і обов’язки Види та характеристика платників податків. Права та обов’язки платників податків.
3. Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір Платники податку на доходи фізичних осіб. Податкові агенти. Об’єкт та база оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Ставки податку на доходи фізичних осіб. Платники, об’єкти та база оподаткування військовим збором. Ставки військового збору та порядок його розрахунку. 
4. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування  Платники, об’єкти та база оподаткування єдиним соціальним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Ставки ЄСВ, особливості їх застосування. Терміни сплати та подання звітності з ЄСВ.
5. Екологічний податок Сутність та значення екологічного податку. Платники, податкові агенти, об’єкт, ставка і база оподаткування екологічного податку
6. Акцизний податок і мито Податки, об’єкт та база оподаткування акцизним податком. Підакцизні товари та ставки. Види, платники та об’єкт оподаткування митом, порядок його сплати. Державне мито та порядок його справляння.
7. Рентна плата Склад рентної плати. Платники, об’єкт, база, ставки оподаткування за рентною платною (водних та лісових ресурсів).
8. Місцеві податки і збори Склад місцевих податків та зборів. Платники, об’єкт, база оподаткування та ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та земельного податку. Платники, об’єкт, база, ставки оподаткування та строки подачі звітності і сплати туристичного збору
9. Податок на додану вартість Сутність податку на додану вартість та його платники. Об’єкт оподаткування податком на додатну вартість. Операції, які звільнені та не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість. База оподаткування та ставки податку на додану вартість. Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або відшкодуванню з бюджету.
10. Спрощена система оподаткування Сутність та значення спрощеної системи оподаткування малого підприємництва. Групи платників єдиного податку на їх порівняльна характеристика. Ставки єдиного податку. Податкові (звіти) періоди для суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування. Умови і порядок переходу на спрощену систему оподаткування юридичних осіб.
11. Податок на прибуток підприємства Сутність та значення податку на прибуток підприємства, його законодавче регулювання. Платники податку на прибуток підприємства: юридичні особи – резиденти, нерезиденти, особливі платники податку на прибуток. Об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємства. Ставки податку на прибуток та порядок його обчислення.  Порядок розрахунку фінансового результату до оподаткування та податку на прибуток підприємства. Звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємства.  Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визнання об’єкта оподаткування згідно з ПКУ.
12. Адміністрування податків, зборів, платежів Податкова звітність. Податкові консультації. (Терміни надання індивідуальних податкових консультацій. Зміст запиту платників на отримання індивідуальної податкової консультації. Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій. Узагальнюючі податкові консультації. Наслідки застосування податкових консультацій). Способи здійснення податкового контролю. Види податкових перевірок. Податковий борг і порядок його погашення. 
13. Відповідальність платників податків Види відповідальності платників податку за порушення податкового законодавства. Умови притягнення до фінансової відповідальності згідно з Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення. (Види правопорушень платників податків, за які передбачено фінансову відповідальність згідно зі ст. 265  КЗпП. Розміри штрафних санкцій згідно зі ст. 265 КЗпП). Пеня, її сутність. Види штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.
Модуль 4 «Бюджетна та податкова системи» – 3 години
1. Сутність, призначення і роль бюджету держави Соціально-економічна сутність, призначення та роль бюджету. Складові частини бюджету.
2. Бюджетна політика держави  Економічна сутність, складові та види бюджетної політики
3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування Сутність бюджетного дефіциту та профіциту бюджету. Причини виникнення, види бюджетного дефіциту. Джерела фінансування бюджетного дефіциту. Види державного та місцевого боргу.
4. Бюджетна система та засади її побудови Поняття та склад бюджетної системи України. Принципи побудови бюджетної системи (єдності, збалансованості, самостійності, обґрунтованості, ефективності та результативності, цільового використання коштів, публічності та прозорості). Бюджетна класифікація та її складові. 
5. Бюджетний процес: теоретичні та організаційні засади Учасники бюджетного процесу та характеристика їхніх функцій. Організація контролю за дотриманням бюджетного законодавства Рахунковою палатою України, Державною аудиторською службою України.
6. Система доходів бюджету Склад та види доходів Державного бюджету України. Склад та види доходів місцевих бюджетів. 
7. Система видатків бюджету Склад та види видатків Державного бюджету України. Склад та види видатків місцевих бюджетів. Кошторис бюджетної установи: зміст та структура.
8. Податкова система України Податкова політика: сутність в системі державного регулювання економіки. Стратегія і тактика податкової політики. Оцінка рівня податкового навантаження на макро- і мікрорівнях. Завдання, цілі та основні принципи податкової політики в Україні. Структура податкової системи. Функції, права та обов’язки контролюючих органів у сфері оподаткування.
Модуль 5 «Фінансовий облік за НП(С)БО» – 3 години
1. Загальнотеоретичні основи фінансового обліку Сутність та завдання фінансового обліку. Характеристика видів обліку. Предмет та об’єкти фінансового обліку. Метод фінансового обліку (сутність та складові елементи: документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність). Облікова політка підприємства
2. Облік грошових коштів Облік готівки в касі підприємства. Облік грошових коштів на рахунках в банках.
3. Облік дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Облік поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги. Порядок визначення та облік резерву сумнівних боргів. Облік поточної дебіторської заборгованості за розрахунками з підзвітними особами. Облік поточної дебіторської заборгованості за розрахункам з різними дебіторами. 
4. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів Облік основних засобів. Методи нарахування та облік амортизації основних засобів. Облік інших необоротних матеріальних активів. Облік нематеріальних активів. 
5. Облік фінансових інвестицій Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік поточних фінансових інвестицій.
6. Облік запасів Методи оцінки запасів у разі їх вибуття. Облік виробничих запасів. Облік товарів.
7. Облік витрат виробництва та виходу продукції Облік витрат основного виробництва та собівартості випуску готової продукції (робіт, послуг). Облік готової продукції.
8. Облік довгострокових зобов’язань. Облік довгострокових кредитів банку. Облік цільового фінансування.
9. Облік поточних зобов’язань Облік короткострокових кредитів банків. Облік поточних зобов’язань за товари, роботи, послуги. Облік поточних зобов’язань за розрахунками з оплати праці. Облік поточних зобов’язань з бюджетом (ПДВ, податок на прибуток, ПДФО, військовий збір). Облік поточних зобов’язань за розрахунками зі страхування (ЄСВ).
10. Облік доходів, витрат і фінансових результатів Визначення та класифікація доходів і витрат. Облік доходів за видатками діяльності. Облік витрат діяльності підприємства. Облік фінансових результатів діяльності
11. Облік власного капіталу Облік зареєстрованого та неоплаченого капіталу. Облік резервного капіталу. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків).
Модуль 6 «Управлінський облік» – 3 години
1. Сутність управлінського обліку Завдання управлінського обліку в системі менеджменту. Види інформації для цілей прийняття рішень користувачами (історична і прогнозна, фінансова і управлінська інформація). 
2. Класифікація і аналіз поведінки витрат Класифікація витрат для цілей (оцінка запасів визначення фінансового результату (витрати на продукцію і витрати періоду, прямі і непрямі витрати, основні і накладні витрати); прийняття управлінських рішень (змінні і постійні витрати, релевантні і нерелевантні витрати, дійсні, альтернативні і диференціальні витрати); контролю (контрольовані і неконтрольовані витрати). Аналіз поведінки витрат. Змінні і постійні витрати, умовно-змінні і умовно-постійні.
3. Системи калькулювання за методами повних і змінних витрат Цілі і сутність калькулювання витрат. Калькулювання собівартості за методом повних витрат і методом змінних витрат.
4. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку (СVP-аналіз) Мета і методи СVP-аналізу. Розрахунок і інтерпретація точки беззбитковості в натуральних одиницях і вартісному вимірі для одного виду продукції (товару, роботи, послуги).
5. Бюджетування на підприємстві Сутність бюджетування, його організація на підприємстві. Види і послідовність складання бюджетів. Зміст операційних і фінансових бюджетів і порядок їх складання (бюджет продажу, бюджет виробництва, бюджет використання матеріалів і закупівель, бюджет заробітної плати, бюджет загальновиробничих витрат, бюджет адміністративних і збутових витрат, бюджет руху грошових коштів, бюджет інвестицій).
6. Облік витрат за центрами відповідальності Сутність центрів відповідальності. Види центрів відповідальності: центри витрат, центри прибутку і центри інвестицій. Оцінка ефективності результатів діяльності підрозділів за допомогою показників «рентабельності інвестицій» (ROI) і «залишковий дохід».
Модуль 7 «Фінанси підприємств» – 3 години
1. Основи фінансів підприємства Сутність фінансів підприємства. Фінансові ресурси (кошти) підприємства. Сутність фінансової діяльності підприємства.
2. Грошовий оборот, грошові розрахунки підприємств Грошовий оборот і система розрахунків підприємства. Безготівкові розрахунки. Готівкові розрахунки. Форми безготівкових розрахунків і платіжні документи. Порядок розрахунків платіжними дорученнями. Порядок розрахунків платіжними вимогами. 

Використання акредитивної форми розрахунків (види: підтверджений, непідтверджений, відзивний, безвідзивний. Порядок платежів за акредитивом). Розрахунки з використанням з веселів (простий, переказний, доходний, дисконтний, облік, продаж векселів).

3. Грошові потоки підприємства Сутність грошових потоків підприємства. Класифікація грошових потоків (за видами діяльності, вхідні/вихідні). Чисті грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності: форми розрахунку та напрями використання. Дисконтування грошових потоків. Ставка дисконтування.
4. Формування та розподіл прибутку Економічний зміст та види прибутку підприємства (ЕВІТDA, ЕВІТ, чистий прибуток). Собівартість та її вплив на прибуток. Формування та розподіл прибутку підприємства.
5. Необоротні активи підприємства Економічна сутність і призначення необоротних активів. Основні засоби підприємства, їх сутність та характеристика. Знос і амортизація основних засобів. Нематеріальні активи підприємства: поняття та класифікація. Амортизація нематеріальних активів. Методи оцінки інвестицій (методи NPV, ІRR, період окупності). Види довгострокових фінансових інвестицій (пайові та боргові цінні папери).
6. Оборотні активи підприємства Сутність оборотних активів у господарській діяльності підприємства. Класифікація оборотних активів. Сутність та порядок визначення тривалості виробничого, операційного та фінансового циклу підприємства.
7. Капітал підприємства та його формування Каптал як базова категорія фінансів підприємства (власний, залучений та позиковий капітал). Джерела формування та способи залучення капіталу (зареєстрований капітал, банківські кредити, корпоративні облігації, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, кредиторська заборгованість за розрахунками). Комерційний кредит як спосіб залучення позикового капіталу. Короткострокове фінансування підприємств на основі використання факторингу.
Модуль 8 «Банківська справа» – 4 години
1. Гроші та кредит у ринковій економіці Сутність і функції грошей. Формування пропозиції грошей. Грошова маса та її показники. Сутність інфляції та її види. Валютний курс. Види валютних курсів (офіційний, плаваючий, фіксований)
2. Структура банківської системи України. Національний банк України (НБУ) та комерційні банки Статус НБУ, його завдання та функції (забезпечення стабільності грошової одиниці України, кредитор останньої інстанції для банків, регулювання діяльності платіжних систем та систем розрахунків в Україні, банківське регулювання та нагляд). Структура банківської системи. Класифікація банків (банки з державною участю, банки іноземних банківських груп, банки з приватним капіталом, системно важливі банки). Формування та реалізація грошово-кредитної політики. Облікова ставка НБУ та її застосування у визначенні вартості кредитних ресурсів. 
3. Емісія грошей та регулювання готівкового грошового обліку Повноваження НБУ як емісійного центру готівкового обліку (правові емісії грошових знаків, встановлення правил визначення платіжності банкнот і монет, забезпечення підтримання готівкової грошового маси і належному стані). Роль НБУ в регулюванні готівкового грошового обігу. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, його статус, функції та завдання. 
4. Комерційні банки в банківський системі України Основні банківські операції: кредитні, депозитні, розрахунково-касові. Доходи (процентний, непроцентний) та витрати банку. Фінансовий результат банку та його розрахунок.
5. Операції банків з формування власного капіталу Сутність, структура і порядок формування власного капіталу. Роль резервів і фондів у формуванні капіталу банків.
6. Операції банків їх залучення та запозичення коштів Види вкладів (строкові, до запитання). Механізм нарахування відсотків (прості та складні відсотки).
7. Кредитні операції банків Сутність і функції кредиту. Форми кредиту та його види. Принципи кредитування (поверненість, строковість, платність, цільове використання, забезпеченість). Сутність, класифікація та порядок надання банківських кредитів (довгострокові, короткострокові). Факторинг, овердрафт як форма кредитування.
8. Види операцій банків з цінними паперами Сутність емісійних, посередницьких й інвестиційних цінних паперів.
9. Страхування Сутність та класифікація страхування. Функції, принципи страхування. Обов’язкове страхування та його сутність. Добровільне страхування та його сутність. Страховий ринок та суб’єкти страхування. Страхова премія, страхова сума та страхове відшкодування, умовна та безумовна страхова франшиза.

Відгуки

Додаткові матеріали

Про автора

Аліна Гаврікова
Викладачка підготовчого курсу до ЄФВВ з Обліку та Фінансів

Мої вітання, дипломовані бакалаври і здобувачі, які в цьому році прагнуть отримати цей освітній ступінь. Хочу запевнити, що все тільки починається! Що саме? Вступ до магістратури! Це наступний крок становлення майбутнього фахівця, який потребує поєднання і використання отриманих професійних компетентностей, на основі теоретико-практичної підготовки з обліку та фінансів, і певного емоційного стану, який надихає і формує чітке уявлення про мету подальшого навчання і самовдосконалення.

Враховуючи постійний розвиток освіти і навичок, якими повинен володіти сучасний фахівець слід визнати, що впровадження єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та єдиного вступного іспиту (ЄВІ) – це логічний крок вдосконалення процесу вступу до магістратури, який акумулює знання бакалаврів і дозволяє перевірити якість отриманої освіти, водночас, виступає відправною крапкою в підготовці магістрів за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмами.

Програма предметного тесту з обліку та фінансів торкається ключових питань, які включають базові знання з: фінансової звітності, фінансового аналізу, оподаткування, бюджетної та податкової системи, фінансового обліку, управлінського обліку, фінансів підприємства, банківської справи та страхування. Тому, одним із головних завдань бакалаврів з підготовки до ЄФВВ є акумуляція отриманих професійних знань і їх поєднання в загальну картину світогляду фахівця.

При підготовці до іспитів треба використовувати один з методів тайм-менеджменту – «з’їсти слона по частинах», який все складне і таємне перетворює в просте і зрозуміле! Підготовку до вступу в магістратуру треба починати заздалегідь, правильно використовуючи фактор часу, що дозволить усвідомлено переглянути і спокійно пропрацювати питання з обліку і фінансів, на які своєчасно не вистачило часу або здалися недостатньо цікавими під час навчання на бакалавраті.
Завжди будьте відкритими до нових знань та співпраці! Це надасть Вашому життю дуже багато яскравих фарб і впевненості в собі!

Р.S. Дозвольте подякувати від Вашого імені всім викладачам, які якісно розробили курси бакалаврського рівня і викладають «серцем», сприяючи формуванню вектору Вашого подальшого професіонального розвитку, що суттєво полегшить Ваш вступ у магістратуру!

Найчастіші питання

Чим мені допоможе цей курс?
Це експрес-курс для підготовки до ЄФВВ з обліку та фінансів, який розраховано на здобувачів бакалаврського рівня, що містить сконцентровану теоретико-практичну інформацію з метою оновлення та поглиблення отриманих знань на протязі всього періоду навчання. Курс забезпечено методичними вказівками і збірником тестових завдань для самоперевірки здобувачами знань при підготовці до іспиту..
Що я дізнаюсь, чому навчусь, як мені це допоможе скласти мій предмет?
На курсі буде представлено максимальна кількість прикладної інформації, яка допоможе поглибити теоретичні знання і вдосконалити практичні навички при підготовці до ЄФВВ з обліку та фінансів.
Чи є відгуки про викладача або попередні такі курси?
Це перший курс викладача в складі компанії "Школа майбутніх маістрів". Досвід і результати, досягнуті в практичній роботі, дозволяють мати впевненість в високому рівні викладання і здатності співпрацювати з аудиторією для отримання позитивних результатів.
Як виглядає урок?
Урок триває 90 хв (без перерви), з яких: 70 хв – це виклад основного матеріалу; 20 хв – це перевірка домашнього завдання.
Як виглядає домашнє завдання?
Домашнє завдання представляє собою огляд базового теоретичного матеріалу, який надасть можливість оновити отримані раніше знання і дозволить здобувачу відчувати себе частиною дискусійного клубу при обговоренні практичних питань в підготовці до іспиту. Слід звернути увагу на проходження тестів, які допоможуть визначити рівень отриманих знань і можливо скорегувати план подальшої підготовки до іспиту.
Що робити, якщо курс буде для мене занадто складним?
Обговорити складні моменти у вивченні тем з викладачем, який надасть індивідуальні поради щодо подальшого вивчення матеріалу.
Що робити, якщо курс буде для мене занадто легким?
Повідомити викладача і узгодити перелік додаткових завдань щодо подальшого вивчення курсу.
Що робити, якщо я пропущу урок? Чи буде запис?
Так, заняття буде записане та доступне до перегляду. Необхідно самостійно опрацювати матеріал теми і виконати домашнє завдання. Це дозволить визначити перелік питань для обговорення, що можна буде задати викладачу наприкінці наступного уроку.
Чи є можливість оплати частинами?
Так. Ми пропонуємо 3 варіанти оплати: 100% оплата, 50% та 33%. Для вибору варіантів оплати – звертайтесь до менеджерів школи в Telegram.
Чи є знижка при 100% оплаті?
При 100% оплаті надається знижка у розмірі 600 грн.

Записатися на курс