Інтенсив онлайн курс підготовки до ЄФВВ
 з психології та соціології

  • Заняття за програмою МОН
  • Інтерактивні Zoom заняття
  • Запис відео-уроків
  • Внутрішній закритий чат групи для спілкування
  • 3 варіанти оплати на вибір

6300,00 

Записатися на курс
До початку курсу:

Про курс

Викладачі: Волошин Софія, Болдог Анастасія.

Початок курсу: 06.05.2024.

Кількість уроків в курсі: 18.

Тривалість 1 уроку: 90 хвилин.

Кількість занять на тиждень: 2.

Дні проведення занять: понеділок, середа.

Час проведення занять: 18:00-19:30.

Матеріали, які використовуються на заняттях: методичка підготовки до ЄФВВ з психології та Збірник тестів від Школи майбутніх магістрів. Презентації, аудіо-відео матеріали.

Матеріали (методичка та тести в PDF форматі з доступом до перегляду на Google Drive) включені у вартість.

Наявність домашнього завдання: так.

Коротко про домашнє завдання: читання методички, проходження тестів, робота з додатковими джерелами, виконання вправ та завдань на закріплення пройденого матеріалу.

Структура типового уроку: повторення попереднього уроку (дискусія) – презентація нового матеріалу – практика загальна та в групах – питання/відповіді – домашнє завдання.

Чи передбачені тести/симуляції/розбори ЄФВВ: так.

Де проводиться курс: Zoom.

Вартість курсу з психології 6300 грн.

Три варіанти оплати: Можлива 100% оплата, 50% та 33%.

При оплаті 100% для вас буде знижка у розмірі 600 грн, що еквівалентно вартості 2х уроків.

Для вибору варіантів оплати – звертайтесь до менеджерів школи в Telegram.

 

№ заняття  Тема уроку Деталі, коментарі (за наявності)
Заняття 1.  Психологія у структурі сучасних наук 1. Обʼєкт, предмет психології. Психіка як обʼєкт психології. Психічні явища як предмет психології.
2. Трансформація уявлень про предмет психології. Історичне формування предмета психології: від вчення про душу до науки про психіку.
3. Структура та основні галузі психології. Фундаментальна та прикладна психологія.
4. Поняття «психіка» та її сутність. Функції психіки: відображальна.
5. Біологічні передумови, соціальні умови та чинники психічного розвитку особистості.
6. Мотиви та мотивація особистості. Потреби, інтереси, переконання, ідеали. Спрямованість особистості.
7. Цінності та ціннісні орієнтації особистості. «Життєві стратегії».
8. Самоактуалізація та самореалізація особистості: сутність та риси.
Заняття 2.  Соціологія у структурі сучасних наук 1. Обʼєкт, предмет соціології. Суспільство як обʼєкт соціології. Соціальна взаємодія як предмет соціології
2. Функції соціології: теоретико-пізнавальні, практично-політичні.
3. Трансформація уявлень про предмет соціології: від вивчення суспільства в людині до дослідження людини в суспільстві.
4. Рівні соціологічного знання: загальносоціологічні теорії (макросоціологія та мікросоціологія), спеціальні та галузеві соціологічні теорії (теорії середнього рівня), знання, здобуте за допомогою емпіричних досліджень.
5. Співвідношення понять «соціальне» і «суспільне».
6. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість» та «індивідуальність».
Заняття 3. Основні категорії соціології. Історія і теорія та соціології 1. Позитивізм Огюста Конта. Концепція співвідношення суспільства та індивіда.
2. Теорія наслідування Габріеля Тарда. Психологічний механізм наслідування як ключ до пояснення соціальної поведінки.
3. Психологія натовпу Гюстава Лебона. Класифікація натовпів, характеристики натовпу.
Заняття 4. Психологічна думка кінця ХІХ – початку ХХ ст. 1. Психоаналітична теорія Зигмунда Фройда. Вчення про сексуальність: лібідо, сублімація, витіснення. Структура особистості: Воно (Id), Я (Ego) і Над-Я (Super Ego). Соціологічні аспекти психоаналізу
2. Індивідуальна психологія Альфреда Адлера. Комплекс меншовартості.
3. Аналітична психологія Карла Густава Юнга. Структура особистості. Архетипи колективного несвідомого.
Заняття 5. Історія і теорія соціології 1. Інтеракціонізм. Теорія «дзеркального Я» Чарльза Хортона Кулі. Символічний інтеракціонізм Джорджа Герберта Міда. Аналіз динаміки «Я»: «І» та «me».
2. Розуміюча соціологія Макса Вебера. Теорія соціальної дії. Типи соціальної дії. Типи легітимного панування.
Урок 6. Соціологічна думка кінця ХІХ – початку ХХ ст. 1. Еміль Дюркгайм про суспільні норми і цінності. Поняття аномії. Проблема розрізнення нормальних і патологічних явищ. Типи самогубств.
2. Теорія соціальної поведінки Вільфредо Парето. Теорія еліт. Циркуляція еліт як елемент підтримки соціальної рівноваги
Заняття 7. Психологічна думка другої половини XX – початку ХХІ ст. 1. Дж. Морено: соціометрична революція, психодрама. Неофройдизм (Е. Фромм, Е. Еріксон). Класичний біхевіоризм (Дж. Уотсон, І. Павлов, Б. Скіннер)  та необіхевіоризм (А. Бандура). Гуманістична психологія (А. Маслоу, К. Роджерс,В. Франкл, І. Ялом). Генетична психологія Ж. Піаже.
Заняття 8. Соціологічна думка кінця ХІХ – початку ХХ ст. 1. Специфіка структурно-функціональної теорії Толкотта Парсонса. Концепція соціальної дії. Соціалізація і соціальний контроль як механізми інтеграції індивіда до соціальної системи.Функціональний аналіз Роберта Мертона. Р. Мертон про соціологічні теорії середнього рівня.Феноменологічна соціологія Альфреда Шюца: поняття життєвого світу та повсякденності.
Заняття 9. Методи соціології психології. Планування та забезпечення якості дослідження 1. Наукові дослідження: різновиди (теоретичні та емпіричні; фундаментальні та прикладні; розвідувальні, описові та аналітичні; польові та лабораторні), проблема, мета, завдання, обʼєкт, предмет.
2. Програма дослідження: структура документа, основні пункти, етапи дослідження. Тлумачення, концептуалізація, операціоналізація основних понять дослідження.Гіпотези дослідження: теоретичні, емпіричні, статистичні.
3. Вибірковий метод: генеральна сукупність, вибірка, основні вимоги до формування вибірки, методи формування.
4. Якість інформації: репрезентативність, валідність, надійність. Типи валідності (змістовна, критеріальна, конструктна), валідизація. Забезпечення надійності.
Заняття 10. Методи збору інформації 1. Спостереження: види, переваги і недоліки, роль спостерігача
2.  Експеримент: види (констатувальний, формувальний, природний, лабораторний), планування, внутрішня і зовнішня валідність.
3. Методи опитування: анкетування, інтервʼювання. Анкетування (поштові, пресові, онлайнові, експертні, індивідуальні, групові).Анкета: види питань, методичні вимоги до композиції анкети та різних питань.Формулювання питань і відповідей в анкеті). Інтервʼювання (фокус-групові, глибинні, неформалізовані: історія життя, біографія, усна історія).
4. Експертні опитування (метод експертної оцінки): пошук, відбір та підготовка експертів. Види і процедури експертного опитування.
5. Соціометрія: особливості застосування та інструментарію (анкета, шкали), соціометричні індекси, матриці та соціограми
Заняття 11. Методи аналізу емпіричних даних. 1. Вимірювання (за С. Стівенсом): визначення, види, рівні, шкали (номінальні, порядкові, метричні).
2. Описова статистика. Міри центральної тенденції та міри варіації для шкал різних типів. Точкове та інтервальне оцінювання. Довірчий інтервал.
3. Аналіз статистичного звʼязку між двома змінними. Коефіцієнти кореляції. Методи перевірки статистичних гіпотез.
4. Лінійна регресія (парна та багатовимірна).
Заняття 12. Прикладні аспекти психології.

Особистість як обʼєкт та субʼєкт соціальних відносин.

1. Соціалізація особистості: сутність, етапи (первинна, вторинна), механізми (адаптація, інтеграція). Субʼєкти (сімʼя, формальні та неформальні групи однолітків) і агенти (освіта, традиційні ЗМІ: та нові медіа: інтернет, соціальні мережі) соціалізації. Поняття ресоціалізації.
2. Девіантна поведінка особистості. Поняття та види (позитивна і негативна) девіацій. Рівні девіантної поведінки: поведінка, що не є схвалюваною іншими,що осуджується іншими, морально негативні прояви і вчинки, делінквентна поведінка, злочинна поведінка, деструктивна поведінка. Соціальні та психологічні чинники девіантної поведінки. Профілактика девіантної поведінки: просвіта, соціальна реклама, корекційні програми, створення ситуації успіху.  Суїцидальна та залежна поведінка. Булінг. Мобінг. Ейджизм.
Заняття 13. Прикладні аспекти соціології. Особистість як обʼєкт та субʼєкт соціальних відносин. 1. Соціальні статуси: поняття та види (офіційний і неофіційний, приписаний і здобутий). Соцільні ролі: поняття та види (активні й пасивні, явні й латентні). Структура ролі за В. Ядовим (когнітивна, афективна, конативна складові). Маргінальність соціальних ролей.
2. Стать і гендер. Маскулінність. Фемінінність. Андрогінність. Гендерна ідентичність. Кризи гендерної ідентичності. Гендерні стереотипи: поняття та види (традиційні та егалітарні). Гендерна рівність і дискримінація. Сексизм. Фемінізм.
Заняття 14. Прикладні аспекти психології.

Особистість як обʼєкт та субʼєкт соціальних відносин.

1. Гра, навчання, праця як види діяльності. Професійна діяльність: поняття та етапи професіоналізації (професійне самовизначення, професійне навчання, професійна адаптація, професійне становлення, професійна реалізація, завершення професійної діяльності). Мотивація та стимулювання професійної діяльності (за ієрархією потреб А. Маслоу). Професійне вигорання. Поняття професійних криз.
2. Спілкування як соціально-психологічний феномен. Спілкування як обмін інформацією (комунікативна сторона спілкування). Комунікатор, реципієнт, канал передавання інформації.Комунікативні барʼєри. Спілкування як сприймання, розуміння та оцінка партнерів спілкування (перцептивна сторона спілкування). Механізми міжособистісного сприймання: ідентифікація, соціальна рефлексія, стереотипізація. Каузальна атрибуція. Атитюд як соціальна установка. Спілкування як взаємодія (інтерактивна сторона спілкування)
Заняття 15.  Особистість у життєвому та професійному просторі 1. Конфлікт і конфліктна ситуація. Види конфліктів (внутрішньоособистісний, міжособистісний, внутрішньогруповий, міжгруповий). Рольові конфлікти (гендерно-рольовий конфлікт, конфлікт між сімейними і професійними ролями). Стилі поведінки в конфлікті (суперництво, уникнення, компроміс, співпраця, пристосування). Запобігання (психологічна просвіта, недопущення дискримінації, матеріальне та моральне заохочення, дотримання корпоративної культури) та розвʼязання (досягнення компромісу чи співпраці) конфліктів у різних сферах життєдіяльності.
2. Соціальна організація як формальна група: характеристики, структура, функції організації. Управління. Управлінська діяльність. Лідерство та керівництво. Типологія лідерства. Стилі керівництва (авторитарний, демократичний, ліберальний. Корпоративна (організаційна) культура.
3. Характеристика і актуальні проблеми сучасної сімʼї (нестабільність шлюбу, зниження народжуваності, матеріальне неблагополуччя). Функції сімʼї (репродуктивна, економічна, виховна, господарсько-побутова, комунікативна, дозвіллєва, сексуальна, рекреативна, психологічного захисту). Види сімʼї: нуклеарна та розширена сімʼя; патріархальна, матріархальна, егалітарна сім‘я; моногамна та полігамію сім‘ї. Шлюб і шлюбні стосунки. Сімейні кризи.
Заняття 16. Соціологічні виміри суспільства. Група як структурний елемент елемент суспільства 1. Поняття та головні ознаки соціальної групи. Класифікація соціальних груп(великі соціальні групи, середні соціальні групи, малі соціальні групи).
2. Поняття великої соціальної групи. Класифікація великих соціальних груп (соціально-класові, соціально-демографічні, соціально-етнічні, соціально-професійні та соціально-територіальні). Натовп як велика стихійна група. Основні характеристики та типологія натовпу,соціально-психологічні особливості окремих його різновидів. Етнічні групи.Форми існування етносів та основні етнічні процеси. Поняття етнічної ідентичності та свідомості.
3. Поняття малої групи. Класифікація малих соціальних груп (первинні /вторинні; формальні / неформальні; референтні / групи членства; квазігрупи).Структура малої групи. Динамічні процеси в малій групі. Соціально-психологічний клімат групи. Конформізм, конформна поведінка і конформність. Згуртованість.
Заняття 17. Соціальні та психологічні характеристики й форми організації суспільних процесів і явищ. 1. Суспільна свідомість. Масова свідомість. Групова свідомість. Індивідуальна свідомість. Механізми соціально-психологічного впливу (наслідування, навіювання, переконання, зараження, чутки, мода).
2. Поняття соціального інституту. Основні функції та характерні ознаки. Види соціальних інститутів: економічні, політичні, релігійні, культури та соціалізації тощо.
Заняття 18. Соціальні та психологічні характеристики й форми організації суспільних процесів і явищ. 1. Соціальна стратифікація та соціальні нерівності. Основні критерії соціальної стратифікації. Види нерівності (економічна, політична, правова, культурна, цифрова, мобільна та ін.).
2. Соціальна мобільність: поняття, типи (вертикальна / горизонтальна), механізми, соціальні та психологічні чинники.

Відгуки

Додаткові матеріали

Про автора

Анастасія Болдог
Укладачка збірників тестів Школи Майбутніх Магістрів, викладачка підготовчого курсу до ЄФВВ з Психології та Соціології

Анастасія Болдог - викладач ЄФВВ з Психології та Соціології у Школі Майбутніх Магістрів та авторка Збірнику тестових завдань для самоперевірки з ЄФВВ.

Усім привіт! Я – Анастасія, людина, яка тільки тим і марить, щоб когось навчити чомусь. Так-так, можна сказати, що це у мене хобі таке ще з юного віку. А точніше, передавати інформацію так, щоб не потрібно було днями-ночами сидіти за книгами й зубрінням.

Свій вчительський шлях я починала викладаючи у школі дітям 6-10 років, паралельно з цим навчилась на факультеті Журналістики та мала ідеєю, що я стану головним редактором мега популярного журналу чи телеканалу. Невдовзі, я почала викладати іноземну мову для студентів. Й оком не встигла мигнути, як наші заняття перетворились на сесії у психолога. Звідки я про це дізналась? Відчула! Ну, після 5-ти років власної терапії важко забути питання, що допомагали впоратися із труднощами.

Трохи розповім тобі про свій шлях, як я почала працювала із терапевтом. Бувши вісімнадцятирічною дівчиною на першу свою офіційну заробітну плату (працювала класним керівником першачків) я собі “купила” сесію із психологом. Роздуми про це кроїлись давно, що мені це потрібно і я цього хочу. Якщо бути чесною, то: запиту у мене не було, мені хотілося підтримки, щоб мене вислухали, почули й зрозуміли. Неймовірно важко було говорити, бути чесною, ловити себе на думці “я живу не своє життя”. Ще гірше було після, усвідомлювати всі свої проблеми. Але той шлях, який мені відкрився після був і є неймовірним. Жити життя усвідомлено, розуміти та підтримувати себе − база, яку на жаль не навчають у школі. Мені захотілося усім розповісти, як це жити без тягарів та у дружбі із собою.

Саме тому, я прийняла для себе по правді радикальне рішення – почати навчатись на курсах, милої нам всім психології. Звичайно, що за декілька місяців ти не станеш спеціалістом, але щоб зрозуміти чи це твоє – цілком достатньо. Після перших курсів – я вже мала 5-х клієнтів, яким була неймовірно рада. Навчати й вчитися, то є моє покликання. Отож, я зібралась із силами та вирішила вступити відразу до двох університетів. Що ж, я вже писала про радикальні рішення, саме так я й потрапила на цей сайт. Отже, у теперішній час я магістрантка Ужгородського національного університету, студентка УІКПТ, викладач у приватній школі та у Школі Майбутніх Магістрів!

Готуючись до вступу, я завантажила наказ із переліком всіх питань, почала розділяти собі дні навантаження на навчання і зіштовхнулась з великою проблемою: де взяти відповіді на всі питання? З чого починати? Куди бігти і як заспокоїтись? Якщо у тебе виникали такі питання, то ти точно знайдеш відповіді тут!

Знайшовши єдину методичку ЄФВВ з психології та соціології, швиденько все повторивши та вивчивши, я успішно склала іспит. Чим завдячую авторці Тетяні Польченко та своїй витривалості й дисципліні. Проаналізувавши свої помилки я зрозуміла, що була не до кінця готова до тестових завдань.

Висновки: мало знати теорію, важливо орієнтуватись у завданнях та звикнути формату тестів. Саме тому я розробила збірник тестових завдань для самоперевірки, що підготує твоє мислення та допоможе структурувати засвоєні знання.

А ще запрошую тебе до себе на заняття для того, щоб познайомитись, розібрати головні питання та проаналізувати розділи з психології та соціології.

Найчастіші питання

Чим мені допоможе цей курс?
Курс допоможе швидко та ефективно підготуватися до ЄФВВ згідно з програмою МОН. Програма курсу дозволяє в короткі терміни дізнатися основи таких гуманітарних дисциплін, як соціологія та психологія для успішного написання вступного іспиту та набути досвід практичної взаємодії для подальшого кар’єрного розвитку.
Що я дізнаюсь, чому навчусь, як мені це допоможе скласти мій предмет?
Зміст курсу розроблено згідно з програмою МОН і орієнтується на якісні складові європейської освіти у галузі психології та соціології. Ви зможете засвоїти основи цих предметів завдяки практичним інтерактивним заняттям, включеним у програму курсу, зможеш якісно підготуватися до вступу та розвинути професійні навички майбутніх висококваліфікованих спеціалістів. Курс допоможе скласти вступний іспит чи ЄФВВ навіть якщо ви навчаєтесь на бакалавраті з інших спеціальностей.
Чи є відгуки про викладача або попередні такі курси?
Так, ви можете ознайомитися з ними на нашій Інстаграм сторінці у закріплених сторін "Курси". Команда викладачів має унікальний досвід викладання, професійної самореалізації, теоретичного та практичного розвитку. Також методичка, згідно з якою побудований курс, отримала багато відгуків від успішно вступивших магістрів минулого року. З ними ви можете ознайомитись на сайті та на нашій Інстаграм сторінці.
Як виглядає урок?
Урок триває - 90 хвилин та складається з обговорення попереднього домашнього завдання, викладу основного лекційного матеріалу в інтерактивній формі, виконання вправ та проведення дискусії між учасниками заняття.
Як виглядає домашнє завдання?
Домашнє завдання полягає у самостійному опрацюванню матеріалу з навчальної методички та проходження тестів. За бажанням студент може повторно переглянути записаний урок.
Що робити, якщо курс буде для мене занадто складним?
Інформацію навчального курсу розроблено за авторською методикою, таким чином, щоб забезпечити доступність подачі матеріалу та якісне розуміння інформації. Ви зможете завжди поставити питання й попросити про допомогу, якщо у вас виникнуть будь-які труднощі.
Що робити, якщо курс буде для мене занадто легким?
Оскільки курс є також практично орієнтованим, він дає можливість отримати не тільки якісні теоретичні знання, але й цінні наукові джерела для поглиблення знань. Ви зможете закріпити знайомий матеріал та потренуватись, щоб отримати найвищий результат з ЄФВВ з психології та соціології.
Що робити, якщо я пропущу урок? Чи буде запис?
Так, заняття буде записане та доступне для перегляду. Ви будете мати змогу пройти інтерактивні заняття та тести, а також самостійно опрацювати матеріал наданий у методичці.
Чи є можливість оплати частинами?
Так. Ми пропонуємо 3 варіанти оплати: 100% оплата, 50% та 33%. Для вибору варіантів оплати – звертайтесь до менеджерів школи в Telegram.
Чи є знижка при 100% оплаті?
При 100% оплаті надається знижка у розмірі 600 грн, що еквівалентно 2м безкоштовним урокам.

Записатися на курс