Онлайн курс підготовки до ЄФВВ
 з політології та міжнародних відносин

  • Заняття за програмою МОН
  • Інтерактивні заняття
  • Запис відео-уроків
  • Внутрішній закритий чат групи для спілкування
  • 3 варіанти оплати на вибір

Про курс

Викладач: доктор філософських наук, професор Бойко Анжела Іванівна.

Початок курсу: 16.04.2024.

Кількість уроків в курсі: 22.

Тривалість 1 уроку: 80 хвилин.

Кількість занять на тиждень: 2.

Дні проведення занять: вівторок, четвер.

Час проведення занять: 18:00-19:20.

Матеріали, які використовуються на заняттях: методичне видання для підготовки до ЄФВВ з політології. Збірник тестів. Презентації, аудіо-відео матеріали.

Матеріали (методичка та тести в PDF форматі з доступом до перегляду на Google Drive) включені у вартість.

Наявність домашнього завдання: так.

Коротко про домашнє завдання: вивчення матеріалів методичних видань та додаткової літератури, проходження тестів, робота з додатковими джерелами, індивідуальні та групові завдання на освоєння матеріалу.

Структура типового уроку: повторення попереднього уроку (дискусія) – презентація нового матеріалу – практика загальна та в групах – питання/відповіді – домашнє завдання.

Чи передбачені тести/симуляції/розбори ЄФВВ: так.

Де проводиться курс: Zoom.

Вартість курсу з 7700 грн.

Три варіанти оплати: Можлива 100% оплата, 50% та 33%.

При оплаті 100% для вас буде знижка у розмірі 600 грн, що еквівалентно вартості 2х уроків.

Для вибору варіантів оплати – звертайтесь до менеджерів школи в Telegram.

 

Урок Тема заняття Деталі, коментарі
1. Політичні вчення за доби Давнього Світу Політичні вчення в період Стародавнього Сходу. Політичні вчення в Давньому Китаї (Лао-цзи, Конфуцій, Шан Ян, Мо-цзи). Політичні вчення в Давній Індії («Закони Ману», «Артхашастра»)
2. Політичні вчення в добу Античності Політичні вчення в Давній Греції (Платон, Арістотель). Політичні вчення в Давньому Римі (Цицерон, Марк Аврелій)
3. Політична думка за доби Відродження та Нового часу Політичні вчення в період європейського Ренесансу (Т. Мор, Т. Кампанелла, Н. Макіавеллі, Ж. Боден)
4. Політичні вчення в Англії XVII-ХІХ століття Т. Гоббс, Дж. Локк, I. Бентам
5. Політичні вчення у Франції XVIII – XIX століття

Політичні вчення в Німеччині ХШ-ХІХ століття 

Ш.-Л. Монтескʼє, Ж. -Ж. Руссо, А. де Токвіль

І. Кант, Г.Гегель

6. Політична думка в Україні

Політична думка України в XIX та першій половині ХХ століття

Політична думка за доби Київської Русі («Руська правда» Ярослава Мудрого, політичний зміст «Повчання» Володимира Мономаха)

Політична думка України в литовсько-польську та польсько-козацьку добу (С. Оріховський-Роксолан, І. Вишенський, «Конституція» П. Орлика)

Політична думка діячів Кирило-Мефодіївського товариства

(М. Костомаров, Т. Шевченко)

Політичні ідеї І. Франка

Політичні ідеї М. Драгоманова

Політичні ідеї М. Грушевського Політичні ідеї В. Винниченка

7. Поняття, види та функції політики Поняття політики Теоретичні витоки поняття «політика» (Платон, Арістотель, М. Вебер). Політика як policy, politics a polity. Види політики, субʼєкти та функції політики. Директивне, функціональне, комунікативне розуміння видів політики. Соціальні, інституціональні та функціональні субʼєкти політики Функції політики: управління, інтеграції, визначення цілей, соціалізації
8. Політична влада як суспільне явище Поняття, види і концепції політичної влади. Поняття і види влади. Концепції політичної влади (реляціоністська, телеологічна, системна, біхевіоралістська). Підходи до пояснення природи влади (біологічний, антропологічний, політологічний).  Ознаки політичної влади (нормативність, публічність, моноцентризм, засоби стримування та противаг, легальність, легітимність (традиційна; раціонально-легальна, харизматична)). Функції політичної влади (інтегративна, регулятивна, мотиваційна, консолідуюча, стабілізаційна). Ресурси політичної влади. Поняття ресурсів політичної влади (утилітарні, примусові, нормативні). Механізми реалізації політичної влади (панування, керівництво, управління, контроль)
9. Політична система суспільства Поняття політичної системи. Структура політичної системи (інституціональна, нормативна (регулятивна), функціональна, комунікаційна, духовно-ідеологічна підсистеми).  Функції політичної системи (політичного цілепокладання, владно-політичної інтеграції суспільства, регулятивна). Концепції політичної системи (Д. Істон, Г. Алмонд). Типології політичних систем Г. Алмонда (англо-американська політична система, континентально-європейська політична система)

Політична система сучасної України.

10. Політичні ідеології Політична ідеологія лібералізму Класичний лібералізм (Дж. Локк, Б. Констан, Дж. С. Мілль).

Неолібералізм (Ф. А. фон Гайск, Л. фон Мізес). Політична ідеологія консерватизму. Класичний політичний консерватизм (Ж. де Местр, Е. Берк). Український політичний консерватизм В. Липинського. Неоконсерватизм (Д. Белл, І. Крістолл). Політична ідеологія комунізму (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін). Політична ідеологія соціал-демократії (К. Каутський, Е. Бернштейн). Політична ідеологія націоналізму. Теоретичні засади націоналізму (Е. Геллнер, Е. Сміт). Український націоналізм М. Міхновського. Інтегральний український націоналізм Д. Донцова

11. Політичні еліти та політичне лідерство Поняття та функції політичних еліт. Концепції та типології політичних еліт (В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс). Політичне лідерство. Поняття політичного лідерства. Концепції політичного лідерства (ситуативна, конституентів (послідовників), психологічна). Функції політичного лідерства (інтегративна, комунікативна, програмна, управлінська, мобілізаційна, легітимації). Типологія політичних лідерів М. Германн (лідер-прапороносець, лідер-служитель, лідер-торгівець, лідер-пожежний)
12. Держава як політичний інститут Поняття держави. Основні концепції походження держави (патріархальна, договірна, насильницька, психологічна). Ознаки держави (суверенітет, територія, населення, публічна влада, легальний примус). . Поняття державного устрою та його форми (унітарна, федеративна, конфедеративна). Форма державного устрою сучасної України. Форми державного правління. Поняття форми державного правління. Монархія як форма державного правління (абсолютна монархія, конституційна (парламентська) монархія). Республіка як форма державного правління. Типи республік (президентська, парламентська, змішана (парламентсько-президентська, президентсько-парламентська республіки).  Форма державного правління в сучасній Україні
13. Політичні режими та їх типи Поняття політичного режиму. 

Демократичний політичний режим. Поняття та ознаки демократії як політичного режиму (пріоритетність політичних прав і свобод людини, поділ державної влади, виборність влади, політичний плюралізм). Форми демократії (представницька, пряма, демократія участі). Формування демократичного політичного режиму в сучасній Україні. Авторитарний політичний режим (поняття, ознаки). Тоталітарний політичний режим.  Поняття та ознаки тоталітарного політичного режиму (культ особи тоталітарного лідера, монопольна ідеологія, контроль за всіма сферами суспільного життя, диктатура однієї партії).  Класичні форми тоталітарних політичних режимів (фашистський, комуністичний, нацистський)

14. Політичні партії та партійні системи Поняття політичних партій (організаційна структура, програма діяльності, правовий режим функціонування, членство в партії). Функції політичних партій (ідеологічна, пропагандистська, функція політичного представництва соціальних інтересів, функція досягнення та здійснення влади, функція розробки політичного курсу влади, функція політичного рекрутування). Типології політичних партій (ліві – центристські – праві політичні партії; типологія за М. Дюверже (кадрові та масові політичні партії); правлячі та опозиційні політичні партії)
15. Партійні системи

Вибори та виборчі системи

Громадянське суспільство

Поняття партійних систем

Типи партійних систем (однопартійна, двопартійна, багатопартійна). Типологія партійних систем за Дж. Сарторі. Типологія партійних систем за М. Дюверже. Партійна система сучасної України/ 

Поняття виборів. Демократичні принципи виборів (вільне волевиявлення, загальність, рівність, таємне голосування). Поняття та різновиди виборчих систем (мажоритарна, пропорційна, змішана). Виборча система сучасної України. Вибори Президента України. Вибори до Верховної Ради України. Субʼєкти виборчого процесу в Україні. Поняття та принципи функціонування громадянського суспільства (самоорганізація як базова ознака громадянського суспільства; Помаранчева революція та Революція Гідності як прояви зрілості громадянського суспільства в Україні). Громадські організації і рухи в структурі громадянського суспільства (поняття громадських організацій і рухів; громадські організації і рухи в сучасній Україні). Волонтерський рух в Україні.

16. Теоретичні основи міжнародних відносин. 

Системи міжнародних відносин.

Обʼєкт, предмет, функції теорії міжнародних відносин. Основні підходи до визначення поняття «теорії міжнародних відносин». Обʼєкт і предмет теорії міжнародних відносин. Структура та функції теорії міжнародних відносин. Співвідношення понять «міжнародні відносини», «міжнародна політика», «світова політика». Ознаки та принципи міжнародних відносин. Типи та рівні міжнародних відносин. Субʼєкти міжнародних відносин. Основні підходи до поняття та типології субʼєктів міжнародних відносин. Держава як субʼєкт міжнародних відносин. Міжнародні урядові організації як субʼєкт міжнародних відносин. Міжнародні неурядові організації як субʼєкт міжнародних відносин. Транснаціональні корпорації як субʼєкт міжнародних відносин. Індивіди як субʼєкт міжнародних відносин. Поняття, ознаки, структура міжнародної системи. Основні підходи до типології міжнародних систем. Типи міжнародних систем за М.Капланом, Е. Луардом, Е. Чемпелем. Мультиполярні, біполярні, уніполярні міжнародні системи. Історичні типи міжнародних систем. Вестфальська система. Віденська система. Версальсько-Вашингтонська система. Ялтинсько-Потсдамська система.
17. Основні теорії міжнародних відносин Політичний ідеалізм у теорії міжнародних відносин. Політичний ідеалізм В. Вільсона. Політичний ідеалізм У. Ліппмана. Політичний реалізм. Поміркований напрям (Г.Моргентау, Дж. Кеннан). Центристський напрям (У Ростоу). Ультраконсервативний напрям (Р.Страус-Хюпе). Лібералізм у теорії міжнародних відносин. Лібералізм Дж. Ная – молодшого. Лібералізм Р. Кохейна. Модернізм в теорії міжнародних відносин. Теорії міжнародних систем. Теорії конфлікту. Теорії міжнародної інтеграції. Теорії прийняття рішень (Л.Річардсон). Критика модернізму в теорії міжнародних відносин (Х.Булл). Неокласичні теорії міжнародних відносин. Неореалізм (К. Уолтц). Неомарксизм (І.Валлерстайн)
18. Зовнішня політика держави Поняття «зовнішня політика держави». Основні принципи зовнішньої політики держави. Субʼєкти зовнішньої політики. Цілі зовнішньої політики держави. Основні складові зовнішньої політики держави. Функції зовнішньої політики держави. Чинники, які визначають стан держави на світовій арені. Інструменти зовнішньої політики держави. Основні підходи до типології зовнішньої політики держави. Сутність, функції та форми дипломатії. Національні інтереси держави на міжнародній арені. Зміст поняття «національний інтерес». Структура національного інтересу держави. Види національного інтересу держави. «Сила» у міжнародних відносинах. Поняття «сили» у міжнародних відносинах. Чинники «сили» держави на міжнародній арені. «Баланс сил» та його роль у міжнародних відносинах. «Жорстка сила», «м’яка сила» та «розумна сила». Міжнародні конфлікти. Поняття та ознаки міжнародних конфліктів. Типи міжнародних конфліктів. Причини виникнення міжнародних конфліктів. Функції міжнародних конфліктів. Етапи розвитку міжнародних конфліктів. Механізми врегулювання міжнародних конфліктів. Поняття та ознаки гібридної війни
19. Україна в системі міжнародних відносин Становлення України як субʼєкта міжнародних відносин. Основні етапи становлення та розвитку зовнішньої політики України. Правові підстави міжнародної правосубʼєктності України після проголошення державної незалежності в 1991 році. Міжнародне визнання України. Національні інтереси України та їх реалізації через зовнішню політику. Поняття та особливості національних інтересів України. Цілі та принципи зовнішньої політики України. Зовнішньополітичний потенціал України (чинники сили). Інституційно-нормативні засади зовнішньої політики України. Нормативно-правове регулювання зовнішньої політики України. Центральні органи зовнішніх відносин України. Закордонні органи зовнішніх відносин України. Участь України в міжнародних організаціях. Україна в Організації Обʼєднаних Націй. Україна в спеціалізованих міжнародних організаціях (СОТ, МВФ, ЮНЕСКО). Україна в регіональних міжнародних організаціях (ОБСЄ, ГУАМ, ОЧЕС, Рада Європи)
20. Європейський та євроатлантичний вектори зовнішньої політики України. Двосторонні відносини України з моменту відновлення державної незалежності (1991 р.) Співпраця України та ЄС. Етапи становлення ЄС. Нормативно-правові засади ЄС. Інститути Європейського Союзу. Основні етапи відносин Україна – ЄС. Нормативно-правові засади співробітництва між Україною та ЄС (УПІС, Угода про асоціацію). Ініціатива ЄС «Східне партнерство» та участь у ній України. Співпраця України з НАТО. НАТО як організація з колективної безпеки держав Заходу. Нормативно-правові засади співпраці України та НАТО. Основні форми співпраці України та НАТО. Основні сфери співпраці України та НАТО. 

Сучасний стан українсько-американських відносин. Нормативно-правове регулювання відносин України зі США. Пріоритетні напрями співпраці між Україною та США. Особливості співпраці України та США в умовах російсько-української війни. Двосторонні відносини України з державами-сусідами. Відносини України та Польщі. Відносини України та Угорщини. Відносини України та Словаччини. Відносини України та Румунії. Відносини України та Молдови. Відносини України та Білорусі. Сучасний стан українсько-російських відносин. Основна договірна база українсько-російських відносин. Окупація Криму та агресія РФ на Сході України

21. Геополітика та геостратегія Теоретичні основи геополітики. Основні поняття та підходи до визначення понять «географічний чинник» та «геополітика». Структура, функції та особливості геополітики. Геостратегічні та геополітичні регіони, геополітичні вісі, геополітичні поля та опорні точки. Основні закони геополітики. Парадигми геополітики. Дуалістична парадигма геополітики. Геоекономічна парадигма геополітики. Цивілізаційна парадигма геополітики. Циклічна парадигма геополітики. Теоретичні школи геополітики. Німецька школа геополітики (Ф Ратцель, Р.Челлен, К. Хаусхофер, К.Шмітт). Англо-американська школа геополітики (Г.Маккіндер, А. Мехен, Н.Спайкмен, 3.Бжезинський, Ф.Фукуяма, С. Гантінгтон). Українська школа геополітики (С. Рудницький, Ю. Липа). Поняття, типологія та ознаки геостратегії. Структурні елементи геостратегії держави. Геостратегічні цілі та пріоритети держави
22. Міжнародний порядок. Міжнародні інтеграційні процеси Поняття та основні категорії міжнародного порядку. Міжнародний порядок. Світовий порядок. Глобальний порядок. Моделі та типології міжнародного порядку. Різновиди міжнародного порядку. Моделі світового порядку за С.Хоффманом та С.Гантінгтоном. Забезпечення світового порядку. Механізми забезпечення світового порядку. Основні риси нового світового порядку (А. Слотер, Г.Кіссінджер). Міжнародна інтеграція. Поняття та види міжнародної співпраці. Поняття, передумови, ознаки, типи міжнародної інтеграції. Основні моделі інтеграційних обʼєднань. Глобалізація як чинники міжнародних відносин. Поняття та типи глобалізації. Класифікація глобальних проблем. Антиглобалістський рух.

Відгуки

Додаткові матеріали

Про автора

Анжела Бойко
Рецензентка методички для підготовки до ЄФВВ з Політології та Міжнародних відносин, викладачка підготовчого курсу

Доктор філофських наук, професор Бойко Анжела Іванівна, чий досвід науково-педагогічної діяльності налічує 31 рік.

Анжела Іванівна автор єдиної в Україні освітньої програми «Політична філософія», що реалізується на освітніх рівнях – бакалавр, магістр, доктор філософії з 2007 року до тепер. Всі рівні мають акредитацію (освітньо-науковий рівень відмічено «зразковою» акредитацією.
Член науково-методичної комісії при МОН України з розробки стандартів вищої освіти.

Експерт з акредитації освітніх програм зі спеціальностей 033 Філософія та 052 Політологія Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (з 28 січня 2020 р.)

Експерт Національного фонду досліджень України.

Проходила стажування в Земайтія коледжі (Литва), Вища лінгвістична школа (Ченстохова, Польща), Університет Тюбенгена імені Еберхарда та Карла (Німеччина), Університеті Мельтепе (Стамбул, Туреччина)
Керівник наукової теми: «Гуманітарні аспекти національної безпеки держави».

Координатор проекту (регіональний рівень) ІФА zivik №КP-068/21 (UKR) – „Програма з розширення можливостей заради відновлення порозуміння для лідерів громад в Україні „Мир у цифровий час” за кошти МЗС Німеччини.

Член Асоціації дослідників вищої освіти з 2017 року.

Голова ГО «Центр соціальних комунікацій» (з 2016).

Заступник голови ГО Черкаське відділення «Соціологічної Асоціації України».

Академік Академії наук вищої школи України з 2016.

Академік Академії Політико-правових наук України з 2017
Член ГО «Прогресильні» з 2023.

Анжела Іванівна: "На мою думку, політична сфера життя – одвічна. Як і феномен влади. Політика може набувати різні форми та тлумачення, але буде завжди. Політика про мистецтво управляти та розвивати. Для цього потрібно знати ЯК управляти (технології) і для ЧОГО (сенси). Саме такі принципи лежать в основі політичної філософії. Для якісного функціонування політичної сфери потрібен особливий тип мислення. Тому навчання спрямовується не на механічне оволодіння сумою знань, а на здатність приймати та реалізовувати креативні та нестандартні рішення в умовах невизначеності.
При вивченні Політології та Політичної філософії важливе навчання через реальні кейси актуального сьогодення із залученням необхідної для аналізу теоретичної бази. Тому важливо в кожному теоретичному блоці бачити ЯК це є в теорії, як було в минулому і як це відбувається саме зараз. В політології є події минулого, але немає минулого часу. Для вільного орієнтування в морі понять та категорій важливим є контекст події та політичні актори. Політичне мислення завжди об’ємне та проєктне. За кожної темою стоїть проблема, яку потрібно вирішити так, яку до вас ніхто не вирішував)".

Найчастіші питання

Чим мені допоможе цей курс?
Цей курс є концетрованою інформацією дисципліни Політологія згідно Програми МОН. Курс співвідноситься з матеріалами рецензованого методичного видання. Можливість самоперевірки через проходження тестів.
Що я дізнаюсь, чому навчусь, як мені це допоможе скласти мій предмет?
На курсі буде надано максимальний обсяг фактичної інформації з орієнтацією на розуміння (не запам’ятовування!) логіки розвитку теорії політики.
Чи є відгуки про викладача або попередні такі курси?
Так, ви можете ознайомитися з ними на нашій Інстаграм сторінці у закріплених сторін "Курси". Досвід і результати, досягнуті в практичній роботі, дозволяють мати впевненість в високому рівні викладання і здатності співпрацювати з аудиторією для отримання позитивних результатів.
Як виглядає урок?
Урок триває 80 хв без перерви, з яких 60 – виклад основного матеріалу; 20 – перевірка домашнього та «Q-A»
Як виглядає домашнє завдання?
Домашні завдання – це теми, які опрацьовуються самостійно, з перевіркою та коментарями на наступному занятті.
Що робити, якщо курс буде для мене занадто складним?
В такому випадку варто більше тем опрацьовувати самрстійно, беручи за основу методичне видання з підготовки до ЄФВВ з Політології та проходити відповідні тести. Крім того, уроки будуть містити пеіну частину формату «Q-A»
Що робити, якщо курс буде для мене занадто легким?
Просити у викладача додаткові джерела для опрацювання з можливістю перевірки якості навчання під час занять.
Що робити, якщо я пропущу урок? Чи буде запис?
Необхідно самостійно опрацювати матеріал теми і виконати домашнє завдання. Це дозволить визначити перелік питань для обговорення, що можна буде задати викладачу наприкінці наступного уроку. Переглянути запис уроку, який буде доступий в закритій групі курсу.
Чи є можливість оплати частинами?
Так. Ми пропонуємо 3 варіанти оплати: 100% оплата, 50% та 33%. Для вибору варіантів оплати – звертайтесь до менеджерів школи в Telegram.
Чи є знижка при 100% оплаті?
При 100% оплаті надається знижка у розмірі 600 грн, що еквівалентно 2м безкоштовним урокам.

Записатися на курс